Start

Ökat transportarbete men minskade koldioxidutsläpp!

Publicerad: 3/3, 2017

Ökat transportarbete men minskade koldioxidutsläpp!

Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade från 13,7 procent till 18,4 procent 2016. Det resulterade i en minskning av växthusgasutsläppen på ca 900 000 ton. Andelen i Sverige kan jämföras med snittet för EU som 2014 var 5 procent14. Sverige har tillsammans med Finland högst andel förnybar energi i vägtransportsektorn. Ökningen i Sverige beror på en ökad inblandning av biodiesel i form av hydrerade växtoljor (HVO). De kan till skillnad från rapsmetylester (RME) blandas i diesel i höga andelar samtidigt som specifikationen för diesel fortfarande uppfylls. Därmed påverkas inte övriga avgasutsläpp negativt.

Mängden fossil bensin i vägtransportsektorn har minskat under ett antal år som ett resultat av att gamla personbilar, som går på bensin, byts ut mot nya dieseldrivna. Under 2016 minskade även mängden fossil diesel. Förklaringen till detta ligger till stor del i att biodiesel i form av hydrerade växtoljor (HVO) ersatt fossil diesel.

Mängden HVO ökade under 2016 med 87 procent, samtidigt minskade mängden RME med 14 procent. Det resulterade i att andelen biodiesel av dieselbränslen ökade från 18 procent till 25 procent.

Mängden fordonsgas till personbilar och bussar var under 2016 på ungefär samma nivå som under 2015. Mängden biogas ökade medan mängden naturgas minskade, vilket resulterade att andelen biogas i fordonsgasen ökade från 74 procent till 75 procent.

Mängden E85 (etanol till personbilar) fortsätter att minska huvudsakligen beroende på att man i mindre utsträckning väljer att tanka etanolbilarna med E85. Numera sker också en minskning av antalet etanolbilar i trafik även om den än så länge inte är så stor. Trafikverkets bedömning är att andelen E85 av den totala mängden E85 och bensin som tankas i etanolbilar minskade från knappt var tredje tank (31 procent) 2015 till drygt var sjätte tank (17 procent) 2016, vilket kan jämföras med toppnoteringen på nio av tio tankningar (90 procent) från 2008. Med undantag från enstaka månad har det också priset på E85 räknat per energienhet varit högre än för bensin vilket gör det svårare att motivera takning av E85. Mycket stora investeringar har gjorts i utbyggnad av infrastruktur för tankning av E85 i Sverige. En etanolbil som körs på E85 har dessutom över 40 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om den körs på bensin. Utvecklingen med minskad andel tankning E85 i etanolbilar är därför oroväckande av flera skäl.

Totalt användes cirka 13,8 TWh biodrivmedel (och ca 50 GWh el) inom vägtrafiken 2016. I mängd räknat är det mer än de 10 TWh som skulle behövas för att nå det föreslagna målet om 70 procent minskning till 2030 jämfört med 2010. Det förutsätter dock att det samtidigt utvecklas ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och användning och elektrifiering som tillsammans minskar energianvändningen i klimatscenariot med 55-60 procent. Sker inte detta kommer det behövas mer biodrivmedel.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK