Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev oktober 2022!

Publicerad: 30/10, 2022

Nyhetsbrev oktober 2022

Under oktober har en rad olika förslag presenterats av den nytillträdda regeringen som påverkar köp och användning av fordon och drivmedel och som väntas påverka utsläpp och takten i övergången till fossilfria transporter. Även inom EU har mycket viktiga överenskommelser träffats. Den lågkonjunktur vi är på väg in i väntas också påverka takten i omställningen. Det pågår en livlig debatt om alla aviserade förändringar och innan de trätt i kraft finns bara prognoser och bedömningar om effekt på utsläppsnivåer och beteenden hos marknadens aktörer.

Vid våra Drivmedelskonvent presenterar vi både fakta och prognoser av skilda slag. Vid Drivmedelskonvent Dalarna i Tällberg den 16 november kommer Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige att medverka och ge sin syn på omställningen inom transportområdet. Kom gärna med fysiskt eller digitalt ! Anmälan sker här https://biodrivmitt.se/evenemang-post/gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna

Uppföljning av färdplanerna 2022

Fossilfritt Sverige tillsammans med 22 näringslivsbranscher har lämnat över årets uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch. Årets rapport innehåller både exempel på svenska företag som gjort rejäla framsteg, samt prioriterade förslag på hur politiken bör röja hinder för näringslivet. Bl. a förs fram ”Driv aktivt frågan om att kunna stödja användningen av restprodukter från skogsbruket i EU:s klimatregelverk, samt möjliggör för EU-länderna att ha lägre skatter på biobränsle. Detta är en grundpelare för svensk klimatpolitik”. På sid 30-44 redovisas vad som gjorts och görs inom transportområdet och utmaningar https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2022/10/Uppfo%CC%88ljningsrapport_2022.pdf https://fossilfrittsverige.se/2022/10/26/uppfoljning-av-fardplanerna-2022/ https://drivkraftsverige.se/uppfoljning-av-fardplanerna-2022/

Andelen nyregistrerade laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 55 procent i september.

Under årets nio första månader uppgår elbilarnas andel av registreringarna till drygt 28 procent, och antalet har ökat med 55 procent jämfört med i fjol. Den totala försäljningen av begagnade bilar minskar med 18% jämfört med samma period förra året. Andelen fossilt drivna bilar som byter ägare i begagnathandeln sjunker kraftigt, antalet dieselbilar minskar med 28,4% medan antalet bensinbilar minskar med 15,4%. Däremot fortsätter trenden att svensken köper laddbart. Olika former av hybrider och rena elbilar ökar stadigt i volym. I princip hela nedgången i begagnathandeln kan knytas till bensin och dieseldrivna fordon.https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2022/andelen-elbilar-storre-an-bade-bensin-och-dieselbilar-tillsammans-i-september https://www.mrf.se/blog/2022/10/11/allt-farre-koper-fossildrivna-bilar/

EU vill förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselbilar från 2035

EU står för 22 procent av en globala marknaden för personbilar. EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet har förhandlat fram ett slutdatum för försäljning av nya bensin- och dieselbilar.Rådet och Europaparlamentet har nu en provisorisk politisk överenskommelse om nya krav på koldioxidutsläpp för nya bilar och skåpbilar i EU. Avtalet går nu till EU:s miljöministrar och Europaparlamentet för slutlig ratificering innan det blir lag. Överenskommelsen:

• 55 % minskning av CO2-utsläpp för nya bilar och 50 % för nya skåpbilar till 2030 jämfört med 2021 års nivåer

• 100 % minskade koldioxidutsläpp för både nya personbilar och skåpbilar till 2035.

Ett annat sätt att uttrycka överenskommelsen är att den i praktisk mening gör det möjligt att ge dyra böter till de bilföretag som säljer förbränningsmotorbilar i EU-länderna efter 2035. Eller som ACEA (Fordonsföretagen branschorganisation) skriver att den verkliga effekten av överenskommelsen är att den förbjuder förbränningsmotorbilen i EU från och med 2035 och att den gör att Europeiska unionen blir den första och enda regionen i världen som satsar på att bli helelektrisk. En annan del i överenskommelsen är att 2026 ska EU-kommissionen göra en utvärdering hur trenderna utvecklas, samt vilken teknikförändring som sker. Det står specifikt att utvärderingen ska undersöka hur laddhybridtekniken utvecklas. Om det finns skäl att förändra målen efter utvärderingen så ska kommissionen lägga ett förslag. I överenskommelsen är det också bestämt att EU-kommissionen ska ta fram en gemensam EU-metod, senast 2025, för att bedöma koldioxidutsläpp över hela livscykeln från de bilar och skåpbilar som säljs på EU-marknaden, samt för de bränslen som används av dessa fordon

https://omev.se/2022/10/28/4820/

https://www.europaportalen.se/2022/10/saljstopp-nya-fossilbilar-historiskt-beslut https://www.svd.se/a/bgm5Jl/da-trader-eu-s-forbud-mot-forsaljning-av-bensinbilar-i-kraft

Elbilen fortsatt billigast trots höga elpriser

Trots kraftigt höjda elpriser är det fortsatt billigare att köra elbil än en bensin- eller dieselbil. Det slår Mobility Sweden fast i en ny rapport. Samtidigt visar rapporten på stora regionala skillnader i landet för kostnaden att ladda elbilen.https://mobilitysweden.se/aktuellt/i-debatten/pressmeddelanden/elbilen-fortsatt-billigast-trots-hoga-elpriser

Nuvarande modell för reseavdrag behålls

Regeringen föreslår att den transportslagsneutrala reseersättningen som skulle införas 1 januari, dras tillbaka. Istället vill de behålla det nuvarande reseavdraget, med höjda ersättningsnivåer för arbetsresor med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil och drivmedelsavdraget vid arbetsresor med förmånsbil från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil. Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget. Kritik framförs bl a att det kommer att innebära att bilåkandet inte minskar. https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/landsbygdskommuner-drabbas-varst-om-reseavdraget-behalls/

https://www.2030sekretariatet.se/reseavdraget-regeringen-gor-som-planerat/

Vilka fordon är smart att satsa på framöver?

BiodrivÖst har tagit fram en rapport och vilken ges vägledning kring vid vilka förutsättningar olika förnybara alternativ faller bäst ut ekonomiskt och vilka faktorer som påverkar totalkostnadskalkylen mest. Materialet utgår ifrån personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

https://press.biodrivost.se/posts/pressreleases/ny-rapport-visar-att-det-lonar-sig-att-stalla https://biodrivost.se/Publikationer/Informationsmaterial/Details/2956

ELFORDON 2022

BiodrivÖst har sammanställt den rapport Elfordon 2022 med uppgift om samtliga eldrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden. Där finns även tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon. För den som vill köra helt på el finns i mitten av 2022 cirka 65 personbilar, 17 transportbilar och 10 serieproducerade tunga lastbilar på den svenska marknaden. Utöver detta finns ett sjuttiotal laddhybrider att välja på och ett mindre antal vätgasfordon. Med cirka 16 000 registrerade publika laddpunkter i mitten av 2022 blir det dessutom allt enklare att ladda utanför hemmet. https://press.biodrivost.se/posts/pressreleases/har-ar-materialet-som-samlar-alla-elfordon-pa

GASFORDON 2022

I broschyren Gasfordon 2022 har BioDriv Öst samlat alla biogasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.Just nu finns drygt 40 olika modeller av gasfordon på den svenska marknaden – 26 personbilar, 4 transportbilar och 12 tunga lastbilar. https://press.biodrivost.se/posts/pressreleases/har-ar-materialet-som-samlar-alla-biogasfordo

Spara på drivmedel med effektiva vinterdäck

Energimärkningen på däck har funnits i tio år och uppdaterades 1 maj 2021. Den gamla märkningen kommer fasas ut, men det kan fortfarande finnas kvar däck med tidigare märkning i butiker och i e-handel. Hundratals miljoner kronor går varje år upp i rök för alla bilister i Sverige som har för lågt däcktryck. Konsekvensen blir också extra utsläpp av tiotusentals ton koldioxid och att många däck slits ut i förtid http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/spara-pa-drivmedel-med-effektiva-vinterdack/

Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer

Gröna sjöfartskorridorer handlar om att skapa fossilfria sjötransporter som minskar miljö- och klimatpåverkan. Det rör främst sjöfartslinjer med mycket trafik och stora transportvolymer, där gröna sjötransporter kan ge en stor klimatnytta. Sjöfartssamordnaren Björn Garberg har sammanställt kunskap och slutsatser om Gröna sjöfartskorridorer i rapporten ”På kurs mot gröna sjöfartskorridorer”. För att kunna att införa gröna sjöfartskorridorer är den begränsade tillgången och efterfrågan på förnybara bränslen, det vill säga bränslen som framställs av förnybara råvaror och inte av fossila råvaror, en stor utmaning. Produktionen av biobränslen, som produceras av biomassa och syntetiskt framställda elektrobränslen, behöver öka för att det ska bli lättare för sjöfarten att ställa om. https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2022/oktober/stort-intresse-for-grona-sjofartskorridorer/

USA sponsrar produktion av batterimaterial

Målet är att hälften av alla fordon som produceras 2030 i USA ska vara elfordon. USA:s president Joe Biden pytsar in ytterligare 2,8 miljarder dollar i USA:s omställning. Den här gången är det batteriekosystemet som får en injektion på drygt 30 miljarder kronor. Pengarna kommer att delas mellan 20 bolag som producerar råmaterial. Precis som Europa har USA insett att det skulle vara bra att ha ett komplett ekosystem för elfordon, istället för att, som nu, bli allt mer beroende av framför allt Kina, som inte bara levererar batterier utan även ingredienserna till batterier. https://etn.se/index.php/69447?via=n

Tyskland bygger en miljon laddare för 70 miljarder

Den tyska staten storsatsar på publika elbilsladdare. Målet är en miljon laddare. Tyskland sätter inte bara till pengar för att snabbt bygga ut det publika laddnätverket utan ska även se till att minska mängden byråkrati och snabba upp byggprocessen på olika sätt– Det bör hela tiden vara tydligt var laddningsstationer faktiskt finns tillgängliga, vilken typ av laddningsstationer det är och hur högt elpriset är, sa den ansvariga ministern. Utbyggnadsprojektet beräknas kosta 6,3 miljarder euro, motsvarande nästan 70 miljarder kronor, och ska vara genomfört till 2030.

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20221026/tyskland-bygger-en-miljon-laddare-for-70-miljarder/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=Recharge_red_221027

Infångat kol kan öka framtida produktion av biodrivmedel

Konkurrensen om förnybara kolatomer förväntas öka, samtidigt som kriterierna för användande av olika bioråvaror skärps för att undvika konflikter med andra hållbarhetsmål. En systematisk utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att andelen nyttjat kol kan ökas för nästan alla teknikspår genom att kombinera drivmedelsproduktion med antingen bio-CCS eller bio-CCU. https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/framtidssakrade-biodrivmedel-genom-okad-nytta-fran-biogent-kol-kol-klimat-och-kostnadseffektivitet-k3/

Regeringen och SD vill satsa nästan sju miljarder på en skattesänkning på bensin och diesel vid nyår.

Det synliga resultatet för den som tankar blir 14 öre mindre för en liter bensin och 41 öre för dieseln. Vallöftena från framför allt Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna handlade om snabba sänkningar på runt 5-6 kronor litern för bensin och uppåt 10 kronor för diesel . https://www.svd.se/a/on3WGW/valloften-om-kronor-blir-oren-vid-pump

Kritiken fortsätter mot den nya regeringens planer på att sänka ambitionerna i reduktionsplikten

Beräkningar har redovisats vilken effekt regeringspartiernas politik kan få på utsläppen. Resultatet är en ökning på 25 miljoner ton koldioxidekvivalenter under hela mandatperioden. Det är en ökning av Sveriges utsläpp med en bit över tio procent, när utsläppen i själva verket behöver minska radikalt. Nästan hela denna utsläppsökning härrör från ambitionssänkningen för reduktionsplikten. https://drivkraftsverige.se/debatt-sankt-reduktionsplikt-gar-stick-i-stav-med-eus-klimatambitioner/ https://www.di.se/hallbart-naringsliv/berakningar-nya-regeringen-kan-oka-utslappen-med-miljontals-ton/?utm_campaign=Di_22_10_26_h%C3%83%C2%A5llbart&utm_medium=email&utm_source=Eloqua https://www.gp.se/debatt/reduktionsplikten-m%C3%A5ste-utvecklas-inte-f%C3%B6rs%C3%A4mras-1.82975045

E-bränslen ingen lösning – räcker bara till 2 procent av bilarna

Syntetiska bränslen är inget fungerande alternativ, visar uppgifter från oljebolagen. Flera biltillverkare hoppas på att komma runt EU:s totalförbud mot nya förbränningsmotorer 2035 genom att hänvisa till syntetiska bränslen, så kallade e-bränslen. Men den brasklappen håller inte. En sammanställning som den gröna tankesmedjan Transport & Environment gjort av uppgifter från oljebolagen visar att E-bränslen bara skulle räcka till två procent av avgasbilarna.– Det är en trojansk häst för oljebolag och motortillverkare för att fördröja övergången till nollutsläppstekniker, säger T&E. De menar att e-bränslena i stället borde reserveras för flyg och fartyg som inte kan använda batterier https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20221018/e-branslen-ingen-losning-racker-bara-till-2-procent-av-bilarna/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=Recharge_red_221020

Antalet snabbladdare fördubblade på ett år

Antalet elbilar har ökat med 86 procent på ett år i Sverige. Glädjande nog har antalet snabbladdare med CCS-kontakt ökat ännu mer, med 102 procent. Det visar en sammanställning som Vi Bilägare gjort. Siffrorna är dock något missvisande. Utbyggnadstakten är inte så stor som siffrorna antyder. Den kraftiga ökningen av snabbladdare i statistiken beror till stor del på att Tesla öppnat upp sitt laddnätverk för andra bilmärken. De flesta nya laddstationer har snabbladdare med effekt på 150 kW eller mera. Norr om Sundsvall är det fortfarande glest med kraftfulla snabbladdare.https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20221018/antalet-snabbladdare-fordubblade-pa-ett-ar/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=Recharge_red_221020

EU-beslut: Laddplatser ska finnas var sjätte mil

Europaparlamentet har beslutat att det ska finnas ”laddningspooler” för elbilar var sjätte mil. Förutom möjligheten att ladda el ska det också gå att tanka vätgas var tionde mil. 2024 ska EU:s regeringar meddela hur de ska uppfylla kraven som börjar gälla från 2026.I kraven nämns också att det ska gå att betala för elen per kWh och per kilo för vätgasen. För tillfället har vi 377 000 laddningsstationer i EU, men detta är hälften så många som hade kunnat uppnås om EU-länderna levt upp till sina löften.https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20221019/eu-beslut-laddplatser-ska-finnas-var-sjatte-mil/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=Recharge_red_221020

Region Gävleborgs nya miljöprogram 2023-2026

I programmet står: REGION GÄVLEBORG SKA HA KLIMATEFFEKTIVA MÖTEN OCH TRANSPORTER. Region Gävleborg har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning med målår 2025.

Region Gävleborgs totala andel km med bil i tjänsten ska minska med 25%. Andelen förnybara drivmedel i regionens tjänstebilar ska vara 100%

https://www.regiongavleborg.se/nyheter/region-gavleborgs-verksamheter-ska-vara-klimat--och-resurseffektiva-halsoframjande-och-strava-efter-giftfrihet/

https://www.regiongavleborg.se/globalassets/om-oss/internt-miljoarbete/miljoprogram-2023-2026.pdf

Kalender

31 oktober Inspel till Energimyndigheten om strategi för ladd-och tankmöjligheter. http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/forfragan-pa-skriftliga-inspel-for-laddinfrastruktur-och-tankinfrastruktur-for-vatgas/

9 november 900-1200. Sandviken. Vätgaskonferens. Temat för konferensen är "Kraftförsörjning till industri och samhälle". Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=12643&key=625

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/naringsliv-och-innovation/mid-sweden-hydrogen-valley/vatgaskonferens/konferens-2022/

16 november Drivmedelskonvent Dalarna- Tällberg. Hybridkonferens.Anmälan https://biodrivmitt.se/evenemang-post/gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna

24 november Trafikverket konferens Klimatkrav och klimatkalkyl , om bl a Ny strategi för elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner i entreprenader. https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Evenemang/klimatkrav-och-klimatkalkyl-24-november / https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Evenemang/dolda-eventsidor/anmalan-klimatkrav-och-klimatkalkyl/

8 december 13–15. Den 8 december är det dags för det femte European Viable Cities Day. Under eventet kommer Klimatkontrakt 2030 att signeras av 23 svenska städer, bl a Gävle och Borlänge och fem myndigheter.

https://www.viablecities.se/kalender/european-day-2022?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=635ba008a9683f268808ce74&ss_email_id=635baf531363472bd7e48c44&ss_campaign_name=Att+lyssna%2C+att+l%C3%A4ra%2C+att+delta&ss_campaign_sent_date=2022-10-28T10%3A31%3A18Z

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga