Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev oktober 2021!

Publicerad: 27/10, 2021

Under oktober har debatten om omställningen i transportsektorn ökat och fått en större uppmärksamhet. Nya data om minst fördubblad efterfrågan på el år 2045, kraftigt ökad försäljning av elbilar och fokus på för långa handläggningstider för etablering av laddställen, tankställen och fabriker för framställning av drivmedel och el. Ledande politiker har lyft fram krav på fördubblad takt i etablering av ladd infrastruktur. Fossilfritt Sverige har adresserat ökar behov av att öka takten då det gäller Riva hinder. FN:s klimatkonferens i Glasgow inleds under veckoslutet – målet är att sporra länderna till snabbare utsläppsminskningar. Och regionalt i Gävleborg genomför vi BioDrivMitt Drivmedelskonferens i Bollnäs den 28 oktober.

 

Fossilfritt Sverige den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft

– Det övergripande intrycket är att både näringslivet och politikerna har ökat tempot de senaste två åren, även om det utifrån det akuta läget fortfarande går för långsamt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. https://www.dn.se/debatt/sverige-kan-bli-fossilfritt-tidigare-an-malet-2045/

Viktigaste utmaningarna framöver:

  • Cirkulära lösningar
  • Snabbare och effektivare tillståndsprocesser
  • Satsning på utbildning och rekrytering
  • Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling
  • Helhetsgrepp kring elektrifieringen

Uppföljningsrapporterna innehåller en massa viktiga fakta, slutsatser och utmaningar. Bl. a

8-9 regioner har signalerat att de vill bryta ned de nationella färdplanerna till en samlad regional färdplan.

För långsam utbyggnad av laddinfrastruktur. Laddinfrastruktur för tunga transporter saknas fortfarande. På grund av EU:s statsstödsregler inkluderas inte elladdare och destinationsladdare i de stöd som nu utlovas genom de regionala elektrifieringspiloterna. Om det inte utverkas undantag för detta riskerar det att hämma utvecklingen. Elnätet saknar idag också kapacitet på flera ställen för att möta den ökade el- och effektefterfrågan.

Behov av tydliga regler och styrmedel för vätgas. Frånvaron av tydliga regler och styrmedel för produktion, distribution och användning av vätgas med olika ursprung är ett hinder för en växande vätgasmarknad. Det saknas tydliga definitioner för vätgas med olika ursprung. EU-rätt och nationella regelverk behöver utvecklas avseende styrmedel och reglering.

Dyrare att köra på biodrivmedel än på fossilt. Många företag brottas med en bristande lönsamhet och den som ställer om till fossilfria drivmedel missgynnas i dagsläget ekonomiskt jämfört den som kör på fossila bränslen. Det finns ett stort behov av att skapa bättre förutsättningar och långsiktiga spelregler för biobränslen samt säkerställa en bred råvarubas.

Arbetsmaskiner på alternativa drivmedel saknas. Avsaknaden av arbetsmaskiner drivna på el-, biogas, etanol-eller andra drivmedel för fältarbete gör att omställningen drar ut på tiden. Utvecklingen av fossilfria arbetsmaskiner går för långsamt och incitamenten för eldrivna arbetsmaskiner är fortfarande för svaga.

EU-förslag försvårar investeringar i biodrivmedel. Synen på biodrivmedel inom EU riskerar att begränsa möjligheterna att investera i, utveckla och distribuera förnybara drivmedel. Under året har EU-kommissionens förslag till taxonomi för vad som ska anses som hållbart presenterats och den utelämnar råvaror från grödor och skog. Samtidigt riskerar EU-kommissionens förslag om revidering av förnybartdirektivet RED att alltför hårt snäva in råvarubasen för förnybara hållbara drivmedel vilket medför hinder för långsiktiga investeringar .Politisk otydlighet. Även om biodrivmedel idag främst används till vägfordon så kommer biodrivmedel i framtiden att behövas för tunga transporter, arbetsmaskiner, flyg och sjöfart. Från politiskt håll saknas i Sverige och EU en tydlig riktning om vad man vill med biodrivmedel efter 2030 och det skapar hinder för investeringar i förnybara drivmedel i Sverige.

https://fossilfrittsverige.se/2021/10/27/uppfoljning-av-fardplanerna/

 

Data och fordon och laddställen i Gävleborg och Dalarna

Länsstyrelserna har sammanställda data över fordonsbestånd och laddställen i olika kommuner. Perioden januari-september 2021 har 500 elbilar registrerats i Dalarna och 477 i Gävleborg. Dalarnas 500 elbilar i relation till årets 3 825 registreringar ger en andel på 13,1% elbilar och Gävleborgs 477/4315 registreringar en andel på 11,1%. Motsvarande för hela riket är 16,1% hittills i år.

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=cb67254fc19643c4a304e32ae46a3f11

 

Förändrade reseavdrag - påverkar de utsläppen i Dalarna och Gävleborg?

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. En promemoria med förslaget går i dag ut på remiss. Med förslaget får fler pendlare skattelättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att tillämpa. Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ny-och-enklare-subvention-av-arbetsresor/

https://via.tt.se/pressmeddelande/reformerat-reseavdrag-minskar-fusket-och-klimatutslappen?publisherId=3235461&releaseId=3309233

 

Nästan var femte ny bil, 19 procent av de som såldes i EU under tredje kvartalet, var en elbil enligt den europeiska branschorganisationen Acea.

Försäljningen av helt batteridrivna bilar lyfte nästan med 57 procent till mer än 212 000 enheter, medan laddhybrider steg med nästan 43 procent till 197 000 enheter. Samtidigt föll försäljningen av bensinbilar med 35 procent och av dieselbilar med över 50 procent. För tio år sedan var över hälften av nybilsförsäljningen dieselbilar, vilket nu kan jämföras med cirka 18 procent. Bensinbilar är fortfarande den vanligaste modellen i nybilsförsäljningen med nästan 40 procent av marknaden.

https://www.svd.se/var-femte-ny-bil-en-elbil-i-eu?utm_source=SvDNLI1D&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-22

 

Succé för bensin- och dieselbilar trots pristopp

Trots årets genombrott för laddbara bilar säljs fortfarande tiotusentals nya diesel- och bensinbilar och det finns över fyra miljoner fossilbilar i bruk. Samtidigt är bränslepriset rekordhögt och klimatambitionerna stora. Hur går bilekvationen egentligen ihop? https://www.svd.se/succe-for-bensin-och-dieselbilar-trots-pristopp

 

Klisterdekalen ska informera om ditt drivmedel

Från den 1 oktober 2021 ska du som konsument kunna få information om drivmedlets utsläpp av växthusgaser när du tankar din bil. Informationen presenteras i form av en klisterdekal vid bränslepumpar. Dekalen berättar bland annat om produktens klimatpåverkan i form av ett stapeldiagram, samt hur mycket som kommer från förnybara respektive fossila råvaror

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/klisterdekalen-ska-informera-om-ditt-drivmedel/

 

Publik laddinfrastruktur kommer att stå för 20 – 50 % av laddningen

Konsultfirman Boston Consulting Groups uppskattning är att 20 – 50 % av framtida laddning (de uppger ej huruvida detta är andel tillförd energi eller andel av laddningssessioner) kommer att ske på publika laddare. Resterande tros vara hemma eller på arbetet. Utbyggnaden av ett tillfredsställande publikt laddnings-nätverk är därmed en av de mest kritiska faktorerna för att möjliggöra större marknadsandelar för laddbara bilar. Dags för stater att utveckla en nationell övergripande plan för koordineringen av utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Den övergripande planen ska samordnas med de viktigaste intressenterna, t ex myndigheter, företag, elnätsägare osv. Planen förslås innehålla sex komponenter

https://omev.se/2021/10/22/overgripande-nationell-plan-for-laddinfrastruktur/

 

Höga drivmedelskostnader ett problem i lantbruket

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. "Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel", säger LRF:s Palle Borgström. Vi har råvarorna och viljan, men det krävs politiska beslut och det börjar bli bråttom nu. Det behövs ett riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedels-anläggningar. Vidare krävs att regeringen återkommer med förslag baserat på utredningen om fossiloberoende jordbruk för att säkerställa att klimatomställningen går hand i hand med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, säger Borgström

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/10/lrf-om-hoga-dieselpriserna-regeringen-maste-sakerstalla-jordbrukets-konkurrenskraft/

https://www.dagensps.se/motor/darfor-ar-svensk-diesel-dyrast-i-eu-trots-lag-skatt/?utm_campaign=motor&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=CdMUQl809HgTUX

 

Volvogruppen -order på 100 eldrivna lastbilar

Framtidens lastbil är fullproppad med teknik som ännu inte finns ute på vägarna. På Camp X testar Volvo nya idéer och ny teknik för att se om de håller på olika typer av fordon.

https://www.dagensps.se/teknikdygnet/har-skapar-volvo-framtidens-fossilfria-fordon/?utm_campaign=teknikdygnet&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=zCMKsiOlmJTRQq

 

Vad händer i Norge med ny regering?

Hurdalsplattformen, det nya regeringsprogrammet är på 83 sidor. Avsnittet om olja och energi har huvudrubriken ”Utvikle våre energiressurser” och underrubriken ”utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren”. Det finns ingen ambition att dra ner på produktionen av olja och gas eller begränsa utbyggnaden och investeringarna. Tvärtom. Man vill ha en stabil aktivitetetsnivå på norsk sockel med olje- och gasverksamhet och skriver om tilldelning av nya koncessioner. Och inga begränsningar för oljeverksamheten längst i norr. Det ska också i fortsättningen ges tillåtelse att leta efter olja och gas i nya områden. Utsläppen ska minskas med 50 procent till 2030 och till noll 2050, bland annat genom elektrifiering från land och med vindkraft. En överslagsberäkning visar att den norska oljan och gasen ger utsläpp omkring 350 miljoner ton koldioxid om året hos köparna och användarna av oljan. Det är sju gånger de svenska växthusgasutsläppen. Om denna effekt sägs inget i Hurdalsplattformen. Den norska koldioxidskatten, som idag ligger på 591 kronor per ton koldioxid och som Solbergregeringen ville öka till 766 kr per ton nästa år, ska höjas gradvis upp mot 2000 kronor per ton 2030, vilket skulle bli världens högsta koldioxidskatt. Energipolitiken har en klart nationell profil. Norge och norska konsumenter först. Man säger därför nej till nya elkablar till kontinenten eller Storbritannien. Som det är skrivet gäller det också nya kraftledningar till Sverige.

https://www.svebio.se/press/blogginlagg/norges-regering-utveckla-inte-avveckla-oljan-och-gasen/

 

Omställningen inom lantbruket

Hur ska Sveriges bönder kunna motiveras att byta ut fossil diesel mot dyrare förnybara drivmedel? Och hur ska lantbruket klara konkurrenskraften när återbetalningen på dieselskatten fasas ut på mindre än tio år I det har avsnittet av Lantbrukspodden får regeringens utredare, landshövding Helena Jonsson, som i sin tidigare roll som LRF:s ordförande ofta fick ta strid för just dieselrabatten på de gröna näringarnas arbetsmaskiner, svara på dessa frågor.

https://poddtoppen.se/podcast/1485894994/lantbrukspodden/51-maste-svenska-lantbrukare-verkligen-ga-fore-pa-klimat-och-miljoomradet

 

Svenskarna som formar EU:s klimatpolitik

Svenska EU-politiker kommer att spela en viktig roll i Europaparlamentets omfattande förhandlingar om EU:s nya klimatpolitik. I över hälften av lagförslagen är svenskarna inblandade. I våras skärpte EU-länderna och Europaparlamentet EU:s klimatmål till att minska växthusgasutsläppen med 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990. I somras föreslog EU-kommissionen 13 nya lagförslag för att nå det nya utsläppsmålet och närmare hälften av de svenska EU-politikerna kommer sannolikt att vara direkt inblandade i förhandlingarna om dem

https://www.europaportalen.se/2021/10/svenskarna-som-formar-eus-klimatpolitik

 

Ny rapport: Styrmedel för nya biodrivmedel

Behövs nya styrmedel för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel och i så fall vilka? Dessa frågor har Energimyndigheten analyserat i rapporten Styrmedel för nya biodrivmedel. Förutom en förstärkning av Industriklivet föreslås en riktad kvot för vissa råvaror i reduktionsplikten.

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/ny-rapport-styrmedel-for-nya-biodrivmedel/

 

Händer i Gävle
Gävle kommun håller på att utarbeta en ny energiplan för 2021- som ska vara klar i Q2. Kommunen utarbetar nu en kommunal laddinfrastrukturstrategi och en strategi för lokalisering av tankställen för förnyelsebara drivmedel inom kommunens gränser. Energimyndigheten har beviljat Gävle kommun stöd för genomförande av projektet klimatneutrala Gävle 2030 under tiden 2021-10-01 –2024-09-30.Tre åtgärder från kommunens klimatfärdplan ska hanteras:

1.Kollektivtrafiken som nav i framtidens hållbara mobilitet

2.Hållbarhetssäkrad planerings- och byggprocess

3.Skapa handlingskompetens för en klimatneutral kommun

Mål- Genom en ny kollektivtrafikstrategi skapa ett nav för framtidens hållbara transporter i Gävle med utgångspunkt i medborgarnas rörelsemönster, koppling till aktiva transportmedel och tillgänglighet för alla medborgare.

Mål- Skapa en långsiktig organisation för kommunikation och samarbete med Gävles medborgare och företag för att skapa handlingskompetens.

Befintliga och nya resetjänster behöver utvecklas, skapas stor acceptans för och spridas så som bilpooler och lånecyklar med koppling till kollektivtrafiken. Hur kan t.ex. variationen av nya (mindre) fordon, som elsparkcyklar kopplas samman med kollektivtrafiken? Affärsmodeller ska utvecklas som passar förutsättningarna för en mellanstor stad som Gävle.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/23-svenska-stader-gar-fore-i-klimatomstallningen/

 

Borlänge Viable city

Den 1 oktober blev det klart att Borlänge (liksom Gävle) kommer att vara en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Borlänge ska, tillsammans med 22 andra svenska städer, arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar klimatomställningen innebär.

https://www.borlange.se/nyheter/nyheter/arkiv/2021-10-05-nu-ar-det-klart---borlange-kommun-ar-en-av-de-23-svenska-staderna-som-gar-fore-i-klimatomstallningen

 

Dalarnas nybildade energi- och klimatråd

Den 17 september möttes Dalarnas nybildade energi- och klimatråd för första gången. Detta nya råd bildades i september 2021 med bred representation från bland annat näringsliv och offentliga organisationer inom strategins sju olika sektorer.Rådet ansvarar för strategisk styrning och processledning samt beslutar i strategiska frågor, exempelvis viktiga styrdokument och verksamhetens inriktning. Ordförandeskapet delas mellan landshövdingen och ordföranden för den regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

https://www.energiintelligent.se/om-energiiintelligent-dalarna/

 

Händer i Dalarna och Gävleborg

Alla Sveriges Energi- och klimatrådgivare kommer att bedriva så kallade insatsprojekt och kommunerna kan välja bl. a Hållbara transporter. Insatsprojekt Hållbara transporter fokuserar på laddinfrastruktur för elfordon.

I Gävleborg har Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs valt att arbeta med Hållbara transporter och i Dalarna Ludvika, Smedjebacken, Borlänge, Leksand, Rättvik, Gagnef, Malung-Sälen, Vansbro, Avesta, Säter och Hedemora. Planering av aktiviteter är påbörjade och förväntas komma igång under början av nästa år.

 

Biogas-erfarenheter i Fyrbodal

Olika aktiviteter pågår för att öka produktionen och försäljningen av biogas. Högskolan i Gävle driver projektet Bioväx Gävleborg och har avslutat projektet RATT-X i Gävleborg, Ekogas har byggt två produktionsanläggningar och två tankställen i Gästrikland, Borlänge Energi har byggt Dalarnas enda tankställe och nu har Gasum byggt ett tankställe för flytande biogas (LBG) i Borlänge och försöker få bygglov i Gävle. Dessutom ska Gasum bygga en mycket stor produktionsanläggning i Borlänge.

I Fyrbodal, V Götaland, har man biogas sedan ett par decennier och jobbar för att öka produktionen och bygga fler tankställen.

Men varför är det så svårt att komma framåt i Hälsingland?

https://biodrivmitt.se/news/view/biogas-mycket-mer-an-bara-ett-bransle

 

Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Kartläggningen visar att cirka 9 TWh fossila bränslen används regionalt inom industrin. – Vi måste satsa mycket på biogas i vägtransporter nu för att kunna ha kvar en biogasproduktion när det väl finns bättre styrmedel och efterfrågan på plats inom industri och sjöfart. En ökad användning i vägtransportsektorn här och nu är en förutsättning för ökad användning inom industri och sjöfart på sikt, säger Björn Isaksson, drivmedelsstrateg på BioDriv Öst. https://www.mynewsdesk.com/se/biogasost/pressreleases/biogasen-kan-minska-koldioxidutslaeppen-inom-industrin-3128704

 

Klimatkommunernas Nyhetsbrev innehåller många intressanta fakta https://mailchi.mp/0923ac8fc400/klimatkommunernasnyhetsbrevsep21-5669068?e=1808647ae3

 

Nyhetsbrev från Energiintelligent Dalarna

https://public.paloma.se/webversion?cid=15132&mid=689391&emailkey=a7114d9e-7cf6-4c79-a5bf-8d201999fd10&languageCode=sv

 

Kalendarium

Sök Klimatklivet 8–18 november

Klimatklivet stödjer de som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/

 

11 november Drivmedelskonvent i Tällberg

https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2021-fokus-dalarna

 

16 november Webbinarium Om att upphandla fossilfria transporter

Vill du vässa din kommuns krav på transporttjänster och entreprenader, utan att gå i fallgroparna? Klimatkommunerna och Länsstyrelsen Skånes webbinarium den 16 november 2021! https://klimatkommunerna.se/webbinarium-16-november-upphandla-fossilfria-transporttjanster-och-entreprenader/

 

1 december Välkommen till BioDriv Tinget 2021

Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget genomförs i år både på Nalen i Stockholm och digitalt.

https://biodrivtinget2021.confetti.events/

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga