Start

BiodrivMitts nyhetsbrev november 2020

Publicerad: 23/11, 2020

Nyhetsbrev november 2020

Under de senaste veckorna har ett stort antal initiativ och beslut tagits på nationell nivå som kommer att öka takten i omställningen  till  fossilfria transporter även i  Dalarna och i Gävleborg.  Detta nyhetsbrev fokuserar på detta. BiodrivMitt kommer på olika sätt att bevaka det som sker i dessa utredningar och i regeringskansliet och kommunicera våra iakttagelser i kommande nyhetsbrev.

Nya reduktionsnivån tidigast 30 juni 2021

Reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten höjs successivt till 2030; 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022. Nya reduktionsnivåer bedöms kunna träda i kraft tidigast den 30 juni 2021. De reduktionsnivåer som gäller i år kommer att gälla fram tills nya nivåer träder i kraft. En promemoria med förslag på hur reduktionsplikten ska utvecklas fram till 2030 kommer remitteras innan årsskiftet. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/nya-nivaer-for-reduktionsplikten-_H812405

Laddmöjligheter för tunga fordon

Trafikverket ska utreda hur laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare för tunga fordon längs större vägar. I uppdraget ingår även att analysera om det finns fördelar med att samordna utbyggnaden av snabbladdning för tunga fordon med utbyggnaden av snabbladdning för personbilar och lämna på förslag på hr en sådan samordning kan genomföras.- redovisas senast den 13 december 2020. Slutrapport senast den 1 februari 2021. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/10/uppdrag-att-analysera-behovet-av-laddinfrastruktur-for-snabbladdning-av-tunga-fordon-langs-storre-vagar/

Utredare för elvägar utsedd

Regeringens mål är 200 mil elvägar till 2030 och 300 mil till 2035. Elisabet Falemo  har utsetts till särskild utredare för elvägar. Elisabet Falemo ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Arbetet  med elektrifieringsstrategiarbete

Med elektrifieringsstrategin tas ett helhetsgrepp för effektiv elektrifiering. På det inledande mötet diskuterades möjligheter för klimat och näringsliv, elektrifieringens hastighet, vad som kan behöva göras inom nyckelfrågor som bland annat laddinfrastruktur, nätkapacitet, elmarknad samt hur förutsättningar kan skapas för en elektrifiering som går i takt. Underlag till strategin tas fram av en arbetsgrupp inom Infrastrukturdepartementet som består av handläggare från Infrastrukturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet och experter från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Trafikverket och Trafikanalys. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/stormote-inledning-pa-elektrifieringsstrategiarbete/

Behov av mer  biodrivmedel

Trafikverkets analyser visar att transportsektorns klimatmål kan nås på ett kostnadseffektivt sätt med en omfattande elektrifiering, biodrivmedelsanvändning, i kombination med en dämpning av vägtrafikökningen genom högre bränslepriser. Trafikverkets beräkningar visar att det krävs omkring 70 procent mer biodrivmedel än i dag för att nå klimatmålet för år 2030, vilket motsvarar att 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts av biodrivmedel (idag är det 21 procent). I takt med ökad elektrifiering minskar sedan den nödvändiga volymen biodrivmedel, för att år 2040 vara nere på ungefär dagens volym. Att öka den svenska konsumtionen av biodrivmedel så mycket på relativt kort tid är dock inte problemfritt. Den centrala frågeställningen för biodrivmedel är utbudssidan och Trafikverket föreslår därför att regeringen ser till att en strategi tas fram för användning och produktion av biodrivmedel. https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-10/underhall-och-klimatmalen-i-fokus-i-trafikverkets-inriktningsunderlag/

 

Hur nås nettonollutsläpp av växthusgaser till 2070?

För att världen ska nå den situationen krävs insatser från politik, företag, konsumenter och investerare. Det krävs också beteendeförändringar för att nå målet. International Energy Agency (IEA) gör en uppskattning vad som behöver hända i några kvantitativa mått för att världen ska vara på rätt väg mot nettonollutsläpp.

 • Vätgas
  Världen producerar 0,45 MT vätgas 2020
  det behöver öka till 40 MT till 2030
 • Elfordon
  Världen köper 2,5 miljoner elfordon/år 2020
  det behöver öka till 50 miljoner elfordon/år 2030
 • Investeringar
  Världen investerad 380 miljarder USD/år i ren elektricitet 2020
  det behöver öka till 1 600 miljarder USD/år 2030

 

Endast elbilar kommer att räknas som hållbara 2026

Enbart rena elbilar kommer att räknas som hållbara efter 1 januari 2026. Detta enligt uppgifter som läckt från EU-kommissionens arbete med den nya taxonomin som styr vilka investeringar som räknas som hållbara. Tesla blir den enda fordonstillverkaren som klarar kraven från EU:s nya taxonomi som blir verklighet i december nästa år. https://www.di.se/hallbart-naringsliv/eu-lacka-endast-elbilar-kommer-att-raknas-som-hallbara-2026/

 

Vätgasstrategi

Fossilfritt Sverige kommer att ta fram en strategi för hur användning av grön vätgas och ammoniak inom olika värdekedjor och sektorer ska kunna accelerera utvecklingen mot att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sveriges ambition är att presentera sin strategi under våren 2021 https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/vatgasstrategi-for-sverige_H812386

 

SPBI byter namn till Drivkraft Sverige

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tar nu ett bredare grepp kring hållbar mobilitet med förnybara drivmedelslösningar. Därför byter Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, till Drivkraft Sverige. Omställningen handlar om att ställa om produktionen för att öka andelen förnybara drivmedel och fånga in betydande volymer av koldioxid från produktionen av drivmedel. Den handlar också om att driva projekt tillsammans med fordonsindustrin för att konvertera dieselmotorer så att de kan drivas med hållbara biodrivmedel. Inom branschen pågår också forsknings- och utvecklingsprojekt för att producera framtida förnybara elektrobränslen samt nya råvaror och produktionsmetoder för biodrivmedel. https://drivkraftsverige.se/

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK