Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev maj 2021

Publicerad: 31/5, 2021

Här är BiodrivMitts nyhetsbrev maj 2021!

 

Nyhetsbrev maj 2021

 

Proposition om Reduktionsplikt för bensin och diesel

Beslut tas i riksdagen den 17 juni och de nya reglerna träder i kraft 1 augusti. Flera av remissinstanserna och oppositionspartierna menar att konsekvens-utredningarna är bristfälliga och att det föreligger stora risker för kraftiga prishöjningar på driv-medel. Moderaterna föreslår att produktion av biobränslen behöver stödjas; ”… Moderaterna har även i vår budget föreslagit ett grönt bränslestöd, för att stödja bland annat forskning och utveckling, investeringar och demonstrationsprojekt för en storskalig inhemsk produktion av biobränslen. Utöver detta har vi även påtalat behovet av en snabbare elektrifiering av transportsektorn i stort, då biobränslen över tid inte kan utgöra den enda lösningen för att minska utsläppen inom samtliga trafikslag utan i huvudsak bör användas i de sektorer, till exempel flyget, där elektrifiering kommer att ta längre tid. Moderaterna uppmanar därför regeringen att snarast återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för att möjliggöra storskalig inhemsk produktion av hållbara biobränslenhttps://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/reduktionsplikt-for-bensin-och-diesel--_H803180

 

Regionpolitikernas uppmaning till regeringen – slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen

Biogas spelar en avgörande roll i energi- och klimatomställningen, men utvecklingen hotas just nu av beslut på EU- och regeringsnivå. Därför har 22 regionpolitiker från 16 regioner uppmanat regeringen att skyndsamt genomföra ett antal åtgärder som fortsatt säkerställer biogasens bidrag i den regionala utvecklingen. Regionpolitiker från S, MP och C har nyligen skickat ett brev till regeringen med anledning av EU-kommissionens arbete med taxonomikriterier för miljömässigt hållbara investeringar och nya utsläppsnormer för fordon samt det nya förslaget till miljöbilsdefinition. https://public.paloma.se/webversion?cid=14659&mid=672489&emailkey=cc55a5d3-9fb0-43c6-8b79-5618dc3a3f1e

 

Utfasningsutredningens förslag 1 juni om förbud att sälja nya bensin-och  dieselbilar

Den 1 juni presenterar Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar sin utredning om ett nationellt förbud och samma dag håller regeringen presskonferens.   Utredaren ska analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar, föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige, och vilka åtgärder som kan vidtas i ett långsiktigt perspektiv för att detta ska kunna genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. EU-regler har hittills omöjliggjort ett nationellt förbud mot nya bensin- och dieselbilar, men utredningen har synat hur EU kan komma att ändra regelverket på området.I exempelvis Norge finns redan ett förbud mot fossila bränslebilar från 2025, medan Storbritannien enligt CarUp valt 2030, vilket även fler länder – däribland Danmark – uppges ha som riktmärke.

https://data.riksdagen.se/fil/6AD9E2DE-AF34-440D-B6EA-7716DFDC9FB9

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reduktionsplikt-for-bensin-och-diesel--_H801MJU23

https://www.dagensps.se/motor/kopa-bil/da-avgors-odet-for-bensinbilar-och-dieselbilar/?link_id=HNNghf2ZWe

 

Krav på biobränsle för flyget klubbat

Riksdagen har beslutat om reduktionsplikt för flygfotogen från och med den första juli i år. Kravet på minskning av utsläpp av växthusgaser genom inblandning av biodrivmedel börjar på 0,8 procent 2021 och höjs gradvis till 27 procent 2030. Den som inte uppfyller kravet under ett kalenderår eller inte rapporterar hur kvoten fyllts i tid får en avgift. Reduktionsplikten gäller oavsett flygningens mål. Försvarsmaktens flyg omfattas inte av kraven. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/reduktionsplikt-for-flygfotogen_H803135

 

Elektrifiering av regionala godstransporter i fokus på kommissionens tredje möte, 20 maj

Just nu fortgår arbetet med genomförandeplaner för elektrifieringen av de regionala godstransporterna, de så kallade elektrifieringslöftena. Samtidigt ska kommissionen ta fram en handlingsplan som ska peka ut den övergripande inriktningen för hur samhället gemensamt ställer om transporterna till eldrift. Ledamoten och den särskilda utredaren Elisabet Falemo gav en lägesrapport från den pågående Elvägsutredningen.        https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/elektrifiering-av-regionala-godstransporter-i-fokus-pa-kommissionens-tredje-mote/

 

Pausad BNP-indexering av drivmedelsskatten även nästa år

Bakgrunden till förslaget är att reduktions­nivåerna inom reduktionsplikten successivt ska höjas till 2030, det vill säga att andelen biodrivmedel gradvis kommer att öka i den bensin och diesel som säljs. Biodrivmedel är än så länge dyrare att producera än bensin och diesel. Genom att tillfälligt pausa BNP-indexeringen kan ökade drivmedelspriser mötas.Förslaget medför att skatteintäkterna beräknas minska med knappt en miljard kronor år 2022. https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/pausad-bnp-indexering-av-drivmedelsskatten-aven-nasta-ar/

 

Biodrivmedel i lantbruket

90 minuters föredrag om allt inom biodrivmedel  för lantbruket.  Medverkan av bl a Jordbruksverket, Energifabriken, OKQ8. https://www.youtube.com/watch?v=fhZjG2Rq4MQ

 

Ny rapport med rubriken Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna

I scenariot för framtida elanvändning inom transportsektorn har en beräkning gjorts av besöksnäringens tillkommande transporter, även om det är svårt att uppskatta den. Att bygga laddinfrastruktur för att möte topparna i trafiken för besöksnäringen är varken kommersiellt möjligt eller önskvärt. Den tillkommande elanvändningen: I scenariot ökar elanvändningen från  transportsektorn den totala elanvändningen med knappt 100 GWh till 2030 och 560 GWh till 2045. Detta kan jämföras med elanvändningen i en medelstor stad som Falun, där elanvändningen 2018 uppgick till knappt 700 GWh. Produktion av vätgas utgör 2045 en stor del av den tillkommande elanvändningen. Vid en utveckling mot användning av vätgas uppstår elanvändningen där vätgasen produceras. En möjlig utveckling är att vätgasen produceras vid tankstationerna, men ännu mer troligt är att produktionen sker centralt i anslutning till vätgaskrävande industrier eller större vindkraftsparker för att sedan distribueras till tankstationerna på liknande sätt som man distribuerar diesel och bensin idag. https://www.lansstyrelsen.se/4.54b7ee3b1784afc127a29d11.html

 

Förbjud  laddhybrider

Förbjud laddhybrider samtidigt som bensin- och dieselbilar. Det är budskapet från företrädare för flera miljöorganisationer som uppmanar Sveriges regering att omedelbart ta bort klimatstödet för hybriderna. De menar att stödet till laddhybrider hindrar omställningen till elbilar.”I stället för ett undantag för laddhybrider behövs omedelbara åtgärder för att stoppa subventionen av dessa bilar. Förra året betalade staten ut minst en miljard kronor i stöd till bilar som släpper ut mer koldioxid än genomsnittet av nya bilar i EU”, skriver  företrädare för Greenpeace och tankesmedjan New Weather Institute Sverige. https://www.dn.se/debatt/miljardstod-till-laddhybrider-hindrar-skiftet-till-elbilar/

https://www.dagensps.se/motor/vadjar-till-regeringen-forbjud-laddhybrider/?utm_campaign=teknikdygnet&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=eBVLhUxHAB

 

Fordonsjättarna Volvo och Daimler vill att EU hjälper till att bygga ut 1 000 vätgasstationer

Cellcentric heter Volvos och Daimlers gemensamma bolag som ska producera bränsleceller som ett led i övergången från fossila bränslen till att använda vätgas inom transportsektorn. Men för att det ska vara möjligt vill nu bolagen att EU skapar ett nytt ”ramverk för vätgas” och bygger 1 000 vätgastankstationer i Europa senast 2030, skriver DI.Bränsleceller är mest lämpade för tyngre laster och längre avstånd, enligt bolagen.                                            https://www.tn.se/naringsliv/volvo-ber-eu-om-hjalp-for-gigantisk-vatgassatsning/

 

Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

För biodrivmedel finns hållbarhetskriterier sedan mer än tio år. Nu införs hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen och biogas för produktion av el, värme och kyla. Småskalig användning och mindre värmeverk och pannor är undantagna från rapportering. Riksdagen kommer att besluta om hållbarhetskriterierna 15 juni och kriterierna ska gälla från halvårsskiftet.De utvidgade hållbarhetskriterierna gäller lika i hela EU. – I Svebios remissvar har man särskilt tryckt på att det är viktigt att alla typer av bioråvaror omfattas, med nuvarande skrivningar finns risk att det uppstår osäkerhet om exempelvis biobränslen från skogsbryn, längs vägar, från tätorternas grönytor mm som ger mer energi än vad man kan tro. Slutligen får rapporteringen och kontrollsystemen inte heller missgynna mindre företag som levererar bränslen, säger Svebios vd Gustav Melin.

https://www.mynewsdesk.com/se/svebio/pressreleases/nu-blir-alla-biobraenslen-dokumenterat-haallbara-3102347?utm_campaign=send_list

 

RATT-X   slutkonferens

Ratt-X har sedan 2018 arbetat med systemanalys av förnybara drivmedel och el (inkl. vätgas) för vägtransporter med utgångspunkt i förutsättningar och behov för olika aktörer i Gävleborgs län. Syftet med projektet är att genom kunskapsutveckling och samverkan stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter. Arbetet har finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Här  beskrivs några  slutsatser som presenterats:

https://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2021-05-11-Prognos-Gavleborg-klarar-klimatmal-till-2030.html

https://hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2021-05-04-Elbil-mer-formanligt-med-nya-regler---ny-webbsida-forenklar-bilkop.html

https://www.linkedin.com/posts/h-gskolan-i-g-vle_ur-samtiden-forskardagarna-vid-h%C3%B6gskolan-activity-6797853784467886080-G3Bj

https://www.linkedin.com/posts/h-gskolan-i-g-vle_ur-samtiden-forskardagarna-vid-h%C3%B6gskolan-activity-6798152074598092800-Rqe0/

 

Neste gör flygbränsle av skräpmat

För att skapa mer hållbart flygbränsle investerar det finska bolaget 230 miljoner dollar i sitt raffinaderi i Rotterdam och expanderar sin anläggning i Singapore. Från slutet av 2023 kommer Neste kunna tillverka 1,5 miljoner ton av sitt flygbränsle varje år.                              https://www.dagensps.se/teknikdygnet/hallbarhet/neste-gor-flygbransle-av-skrapmat/?utm_campaign=hallbarhet&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=GkBzjyDOxMCZ8

 

Biobensin  ger snabbare omställning

Nestes besked om att man kommer att producera biobensin öppnar för en liknande utveckling på bensinmarknaden som vi sett på dieselmarknaden med HVO-diesel. Vi kommer att kunna höja kvoterna för bensin inom reduktionsplikten snabbare än man hittills räknat med. Nu skapas också ytterligare möjligheter att göra laddhybriderna till verkliga miljöbilar genom att driva dem med förnybar bensin istället för med fossilt bränsle. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. https://www.mynewsdesk.com/se/svebio/pressreleases/biobensin-ger-snabbare-klimatomstaellning-3101729?utm_campaign=send_list

 

E 10 standardbensin fr o m   augusti

Beskedet att Sverige ska få E10 som standardbensin från augusti får stor direkt betydelse för de svenska koldioxidutsläppen. Den årliga minskningen av utsläpp blir 200 000 – 250 000 ton koldioxid per år. Introduktionen är en följd av de höjda kvoterna i reduktionsplikten. https://www.mynewsdesk.com/se/svebio/pressreleases/mer-etanol-i-bensin-ger-stor-klimatvinst-borde-gjorts-tidigare-3094907

 

Byt bränsle

Stockholms stad har just nu en kampanj som hjälper bilförare att ställa om till förnybart. Kampanjen ingår i projektet Fossilfritt 2030 och är en del av https://hallbart.stockholm/. På bytbränsle.se skriver besökaren in bilens registreringsnummer och får svar på om bilen kan köras förnybart och på vilka drivmedel. Tjänsten innehåller också fakta om olika drivmedel och guidar till tank- och laddplatser https://hallbart.stockholm/resa/bil/byt-bransle/

 

Intressanta  aktiviteter under kommande veckor

26 maj Välkommen till beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor!                                                                                        https://sv-se.invajo.com/event/infrasweden2030/best%C3%A4llarn%C3%A4tverkf%C3%B6renklimatneutralanl%C3%A4ggningssektor.2

 

26-27 maj. Gasdagarna digital edition. Energigas Sverige. “Låt dig inspireras och få viktiga insikter och kunskap om energiomställningen, hållbarhet, biogas, vätgas, politiska styrmedel, EU-frågor, fordonsgas, AI, säkerhet och teknik, klimat, sektorskoppling, sjöfart och mycket mer. https://www.energigas.se/evenemang/aktuella-evenemang/gasdagarna-2021-digital-edition/program-gasdagarna-digital-edition/

 

27 maj. Trafikverkets årliga Forskning- och innovationsdag.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Evenemang/trafikverkets-arliga-forskning--och-innovationsdag-2021/

 

1 juni 13.00-14.00 . Kan man förbjuda förbränningsmotorn? St1

En statlig utredning analyserar förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar. Målsättningen är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Utredningen ska därutöver föreslå ett årtal för när fossildrivna drivmedel ska vara utfasade. Vad skulle ett förbud innebära och hur ser framtiden ut för den svenska transportsektorn? Vilken roll kommer flytande drivmedel spela framöver? För att kasta ljus över frågorna bjuder St1 in till ett webbinarium på temat hållbara förnybara drivmedel. Hör Sven Hunhammar, regeringens särskilda utredare, berätta om utredningen. https://st1.confetti.events/

 

2 juni 1300-1600 Workshop Hållbara och konkurrenskraftiga transporter i mellansverige

Nu drar vi igång arbetet med att utveckla vårt transportsystem på ett hållbart sätt! Ni har kanske redan hört talas om projektet som är initierat av Handelskammaren och Mellansvenska Transportrådet.   Speciellt inbjudna finns. BiodrivMitt  deltar

 

4 juni 10-12 Klimatsmart Mobilitet 2030

Välkommen att bli en del av Drive Swedens och Viable Cities nystartade samarbete där vi undersöker hur städer och aktörer inom ekosystemet för framtidens mobilitet kan lösa de utmaningar som finns längs vägen till en klimatomställning i städer. Tillsammans driver vi på utvecklingen och skapar förutsättningar för Sveriges kommuner att ta ledarposition i racet för klimatneutrala städer.  https://sv-se.invajo.com/event/driveswedenviablecities/uppstartavdriveswedensochviablecitiesklimatsmartmobilitet2030?utm_campaign=event_invitation&utm_source=email&utm_medium=email

 

9 juni  9.00    Transportveckan

09.15 En laddad framtid – elektrifiering av lastbilstransporterna.

Medverkande: Anders Berger, director Public Affairs, Volvo Group Headquarters, Christel Grip, hållbarhetschef, Widrikssons Logistik, Henrik Sundberg, TGM AB.

09.45 Ska 2020-talet bli årtiondet för godstransporterna på järnväg?

10:30 Smarta anlöp, om processen mot en digitaliserad hamnverksamhet.

Medverkande: Linda Astner, hållbarhetschef på Gävle Hamn. Ulf Siwe, kommunikationssamordnare, Branschgemensamt program Effektivare Anlöp genom Digitalisering Sjöfartsverket.

11.10 -12.00 Räcker elen till – och kommer den att finnas där den behövs?

Medverkande: Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, Lina Håkansdotter, avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv, Camilla Brodin (KD), riksdagsledamot, Lars Hjälmered(M), riksdagsledamot, Birger Lahti (V), riksdagsledamot och Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot. Moderator: Anders Josephsson, Transportföretagen.

 

11 juni Transportveckan

10:30 Klimatlag och Taxonomi – möjligheter eller hot i transportsektorns omställning?

Inledning Stefan Back, Transportföretagen

Transportsektorns företag i dag och i morgon, hur ska klimatmålen nås och om osäkerheter med strategier och EU-lagstiftning.

Medverkande: Maria Nilsson-Öhman DHL, Roger Blom Ernst Express, Edvard Molitor Göteborgs Hamn, Lars Annerberg, Transportföretagen, Rikard Steinholtz SAS

EU:s politiska prioriteringar för transporterna och omställningen.

Medverkande: Ebba Tamm, Drivkraft Sverige, Anders Norén, Bil Sweden, Sofia Bildsten-Hagberg, Svenskt Näringsliv, Martin Kihlberg, Landshypotek,

Moderator Willy Silberstein

11:15 Paneldiskussion och sammanfattning: Jörgen Warborn MEP, Jessica Rosencrantz (M) riksdagsledamot, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

https://www.transportforetagen.se/nyhetslista/maj2021/valkommen-pa-transportveckan-2021---har-ar-programmet/

Anmälan https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=vzZuYciSuN95bMO5ZxI9hZkAJluxGsYCoCinXESvWFCtlke0_miIQRrKzn0d0MMy3yF87IPSRS5GhNx9g7GRCw2

 

17 juni. Uppstart: Kraftsamling elektrifiering

"Välkomna att bli en del av kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland. Den 17 juni sätter vi fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av regionen. Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur."  https://sv-se.invajo.com/event/v%C3%A4strag%C3%B6talandsregionen%2Cinnovatumsciencepark%2Cjohannebergsciencepark%2Clindholmensciencepark%2Crise%2Cscienceparksk%C3%B6vde/kraftsamlingelektrifiering

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga