Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev januari 2022!

Publicerad: 2/2, 2022

Här är BiodrivMitts nyhetsbrev januari 2022!

Året har inletts med många inspel för att öka takten i omställningen. De höga elpriserna och höga priserna på bensin och diesel har lett till en rad förslag om att sänka drivmedels-skatter, se över reduktionsplikten, öka generella och riktade bidrag mm. Alla stenar verkar vändas på. BiodrivMitt har genomfört 4 välbesökta digitala frukostmöten under januari med fokus på tank-och laddställen och metoder för att minska de hinder som finns för att kunna tillhandahålla den infrastruktur som behövs.

 

Skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner vid nästa årsskifte?

Håkan Johansson nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket tror inte att prishöjningarna på HVO kommer att bli så drastiska.– Visst kan de bli det om man räknar rätt upp och ner på det. Men vi har fått signaler från drivmedelsbranschen att de behöver sälja en viss volym för att klara kraven i reduktionsplikten och att de därför kan tänka sig göra vissa prisjusteringar.

https://www.atl.nu/prischock-kan-drabba-hvo-sa-tanker-branschen?utm_source=Nyhetsbrev+fr%C3%A5n+ATL&utm_campaign=bda4e380c2-RSS_EMAIL_ONCE_1500&utm_medium=email&utm_term=0_af6203576c-bda4e380c2-115711834&mc_cid=bda4e380c2&mc_eid=dbed0c462f

 

Kan skattereduktionen för biobränsle överleva?

Regeringen föreslår att skattebefrielsen slopas för rena och höginblandade biodrivmedel och att dessa i stället ska ingå i den så kallade reduktions-plikten. Svebio befarar nu stora prishöjningar om även rena och höginblandade biodrivmedel omfattas av full energi- och koldioxidskatt. Priset på HVO100 skulle öka med nästan sex kronor (till cirka 30 kronor litern) och med 8:50 kronor (till cirka 26 kronor litern). Svebio uppmanar därför regeringen att ansöka om att EU ska undanta rena biodrivmedel från skattekrav, en ansökan som enligt Svebio måste göras senast den 1 mars. Nu gäller det att regeringen tar denna chans och omgående inleder processen, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, i pressmeddelandet.

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/EU-kommissionen_positiv_till_skattebefrielse_pa__rena_biodrivmedel[47941].pdf

https://www.entreprenad.com/article/view/830317/kan_skattereduktionen_for_biobransle_overleva

 

En ny digital plattform för att visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut.

Tillväxtverket har beviljat ett stöd på 11 miljoner kronor för att utveckla en digital plattform med regional information om utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur för både personbilar och lastbilar. Arbetet leds av Peak Innovation i samarbete med bl a Region Dalarna. Det ska även finnas en strategisk del där små och medelstora företag kan komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets egna prognoser. Det kommer också bli möjligt att testa olika scenarion för till exempel nyetableringar och bostadsbyggande och på det sättet ge politiken på lokal, regional och nationell nivå ett bättre beslutsunderlag.

https://fossilfrittsverige.se/2022/01/31/digital-plattform-for-fossilfria-transporter/

 

Mer elbilsförsäljning hos privata kunder

Sex procent av bilarna i trafik är laddbara, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter bara från året innan. Men hos företagskunderna har bilbolagens elbilsförsäljning mattats av efter ändrade förmåns-regler. Andelen laddbara bilar uppgick till ca 53 procent i januari, 26 procent av de totala registreringarna var elbilar och 27 procent laddhybrider.

https://www.dagensps.se/foretag/elbilsforsaljning-upp-med-367-procent-i-januari/?utm_campaign=dagliga&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=AmZBuIKlwJ37t

 

”Hälften av alla lastbilar som säljs år 2030 ska vara elektriska”

Globalt har Volvo Lastvagnar satt ett mål som säger att minst hälften av alla fordon som säljs år 2030 ska vara elektriska. Teknikutvecklingen går snabbt nu. När Volvo började tillverka eldrivna lastbilar 2019 hade varje batteri 50 kWh i sig – batterierna i de nya lastbilarna kommer att bära 90 kWh vardera – trots att de väger lika mycket. Volvo har på sin hemsida har en miljökalkylator som visar hur stort avtryck på miljön du gör med de olika fordonsvarianterna.

https://www.di.se/brandstudio/volvo-lastvagnar/halften-av-alla-lastbilar-som-saljs-ar-2030-ska-vara-elektriska/

 

Mer biogas till södra Stockholm

Gasnätet Stockholm bygger ut sitt gasnät för att möta den ökade efterfrågan på fossilfria drivmedel. I samarbete med Scandinavian Biogas görs nu omfattande investeringar för mer flytande biogas till tunga transporter, sjöfarten och industrin.

https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/mer-biogas-till-sodra-stockholm?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=6fa4777567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_02_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e142dd956-6fa4777567-77584073

 

20 procents ökning av biodrivmedel 2021

Det senaste året har produktionskapaciteten för biodrivmedel i Sverige ökat med cirka 20 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av biodrivmedelsproducenter. I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15 flytandedrivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja och pyrolysolja. Preem är den enskilt största producenten med nästan 40 procent av den totala kapaciteten för produktion av biodrivmedel. Utbyggnaden av kapaciteten väntas bli två procent under 2022. Men under de fyra följande åren fram till 2026 väntas kapaciteten ta fart ordentligt med en genomsnittlig tillväxt på 44 procent per år. Detta motsvarar ungefär den mängd som uppskattas kommer att behövas för att uppfylla reduktionsplikten i Sverige 2026.

https://mcusercontent.com/a8a6bb9503219c240a6c5ea53/files/8bf486b7-1bd8-b06e-4d1e-97cbe3ea12a5/BinBip_nr1_2022.pdf

 

Power Circles långtidsprognos- 2,5 miljon laddbara fordon till 2030

Under 2021 har vi fortsatt kunna se laddbara fordon öka i rekordtakt inom flera fordonssegment. Laddbara fordon ökade under året med 64 % och milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades. Under 2021 har också stora steg tagits kring elektrifiering av tunga lastbilar där antalet mer än fördubblats. Utbyggnadstakten av laddinfrastukturen behöver öka med den ökande försäljningen av fordon. Antalet publika laddpunkter ökade 2021 med 23 % och uppgår nu till 14 240 st. fördelade på 2 639 laddstationer. Många aktörer satsar stort och drivmedelsbolagen Circle K, OKQ8 och Preem har under året gått ut med satsningar som skulle innebära cirka 2 100 nya laddningspunkter vid befintliga drivmedelsstationer

https://press.powercircle.org/posts/pressreleases/milstolpen-300-000-laddbara-fordon-passerades

 

Elektrifieringskommissionens handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för hur eldrivna fordon ska kunna laddas och hur vätgas ska kunna tankas längs större vägar genom att tydliggöra ansvarsfördelning och redovisa åtaganden från berörda aktörer.

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/12/eldrivna-transporter-pa-vag/

 

Sju nya uppdrag från regeringen för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn. Detta utöver redan aviserade satsningar inom området. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/sju-nya-uppdrag-for-att-oka-takten-i-elektrifieringen-av-transporter/

 

Handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter i Dalarna och Gävleborg

Handlingsplanen visar att det finns ett behov av att titta på åtgärder som kan effektivisera transporter, som till exempel överflyttning till järnväg eller sjöfart, och åtgärder för att ersätta de fossila drivmedlen med elektrifiering och biodrivmedel. För att omställningen till mer hållbara transporter ska ta fart behöver sådana åtgärder vara kostnadseffektiva. I breda drag pratar vi om åtgärder inom två parallella processer som behövs: ökad transporteffektivitet och omställning till fossilfria drivsystem. Förslag presenteras om: Regional strategi för elektrifiering, Samverkan mellan energi och transportsektorer, Samverkan för vätgassamhället; Pilotprojekt för elektrifiering av tunga fordon, Utveckling av värdekedjor för biodrivmedel, Tankstationer för hållbara drivmedel.

https://mellansvenskahandelskammaren.se/wp-content/uploads/2022/01/Handlingsplan-for-hallbara-och-konkurrenskraftiga-godstransporter-Mellansvenska-Handelskammaren-1.pdf

 

Blir Gävle-Sandviken en Batteryvalley?

Det är många initiativ på olika nivåer inom Europa. Alla länder verkar vilja ha en Gigafactory inom sitt territorium. Nu väntar alla på beslut om Northvolts nästa fabrik. Mycket står på spel. Var kommer Northvolt och Volvo Cars välja att bygga sin nästa batterifabrik? Runt 40 stora batterifabriker kan komma att byggas i Europa de kommande åren, enligt forskningsinstitutet Rise. Europa försöker med det hämta in försprånget som Asien har när det gäller tillverkning och utveckling av batterier för elfordon."Vi ligger tio år efter Kina", konstaterar Lars Carlström, som är vd för Italvolt

https://sverigesradio.se/artikel/40-batterifabriker-pa-gang-i-europa

https://omev.se/2022/02/01/4550/

 

Allmännyttan: Skapa mobilitet för många, inte parkering för några

Enbart i allmännyttan finns cirka 650 000 parkeringsplatser. Prognoserna för elbils-utvecklingen kan göra att varannan p-plats måste utrustas med laddstolpe till 2030, vilket kräver miljardinvesteringar. Det krävs ett nytänkande när nya bostadsområden planeras och befintliga förändras. Varje bostadsområde måste erbjuda fler alternativ än bil och parkering

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/allmannyttan-skapa-mobilitet-for-manga-inte-parkering-for-nagra/

 

Svensk klimatpolitik en succé – men det vet inte svenska folket

En aktuell rapport från Naturvårdsverket visar också att Sverige har goda möjligheter att nå de ambitiösa klimatmålen 2030 och 2045. De totala utsläppen av växthusgaser har alltså minskat med 35 procent sedan 1990.Utsläppen från inrikes transporter och arbetsmaskiner har minskat mindre än utsläppen totalt, med 21 procent respektive 18 procent. Men det är en större omställning än i alla andra europeiska länder, och förändringen går just nu snabbt särskilt när det gäller andelen biodrivmedel.

https://www.svebio.se/press/blogginlagg/svensk-klimatpolitik-en-succe-men-det-vet-inte-svenska-folket/

 

Sverige ska bli ledande inom elflyg – regeringen tillsätter utredning

Regeringen vill göra Sverige till en ledande nation inom elflygsutveckling. Trafikverket har nu fått i uppdrag att göra det enklare för svenska företag och forskare att driva innovation inom området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2022.

https://www.di.se/nyheter/sverige-ska-bli-ledande-inom-elflyg-eneroth-tillsatter-utredning/

 

Bidrag till elbilar redan slut – miljarder fattas

Pengarna för klimatbonus till elbilar och laddhybrider är redan slut. De 3,9 miljarderna kronorna i budgeten är redan tingade av bilar som ansökt om bidrag.– Om riksdagen skjuter till pengar i vårändringsbudgeten så finns det en chans att vi inte behöver pausa utbetalningarna, säger Mats Einarsson, sakkunnig på Trafikverket. Regeringen och riksdagen har avsatt 3,9 miljarder kronor i klimatbonus under 2022 till de som köper elbilar och laddhybrider. Den som köper en elbil kan få 70 000 kronor i bidrag, och den som köper en laddhybrid får i genomsnitt 23 000 kronor.

https://www.dagensps.se/motor/bidrag-till-elbilar-redan-slut-miljarder-fattas/?utm_campaign=motor&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=N5P7upZPsQfoeUI

 

24 vätgastankstationer ska byggas i Sverige

Investeringsbolaget Qarlbo gör en satsning på att etablera Sveriges och Europas första nät av tankstationer för grön vätgas. Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet ska 24 vätgas-tankstationer byggas. Investeringen tillsammans med Klimatklivet beräknas till cirka 515 Mkr. Vätgasstationerna kommer att uppföras på Rastas serviceanläggningar, erbjuda tankning och laddning av grön vätgas. I första hand för tunga fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar. Anläggningar ska bl.a byggas i Hagsta och i Tönnebo, vid E 4:an norr om Gävle.

https://nilssonenergy.com/pressmeddelande-unik-satsning-for-att-bygga-europas-forsta-nat-med-tankstationer-for-gron-vatgas/

 

Colabitoil in i nya koncernen Greenbit med 120 bensinstationer i Norge och Sverige

Colabitoil Sweden AB överlåter sina aktier i Smart Energy Sweden Group AB till Greenbit koncernen och blir i gengäld aktieägare i Greenbit AS. Transaktionen har fått slutgiltigt godkännande från de svenska konkurrensmyndigheterna och parterna har formellt genomfört transaktionen 2021-12-23. Som en del av samgåendet förvärvar Greenbit en ägarandel på 20% i Colabitoil Produktion AB. Colabitoil Produktion AB planerar att bygga en produktionsanläggning i Norrsundet. Colabitoil Produktion AB kommer att använda en unik teknologi utvecklad av Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel vid produktionsanläggningen. Anläggningen förväntas starta produktion 2025.

https://news.cision.com/se/colabitoil/r/as-green-cube-innovation-holding-och-smart-energy-sweden-group-ab-samgaende-har-godkants-av-svenska-,c3485709

 

Händer i Dalarna

Tankställen Förutom den biogasmack som Gasum byggt i samarbete med Borlänge Energi, planeras en i Mora. Hos det holländska företaget Orange Gas Sverige AB finns vilja att investera i både tankställen för biogas och vätgas i Dalarna.

Laddstationer Klimatklivet har beviljat investeringsstöd till laddstationer för lastbilar till flera aktörer bland annat Maserfrakt i Borlänge, Idre Petroleum samt Industriprodukter i Örebro AB för laddstationer i Vansbro och Malung-Sälen.

Biogaslastbilar Tillgången på biogas har gjort det möjligt för flera åkerier att satsa på biogaslastbilar, vilket är en positiv utveckling. Klimatklivet har beviljat investeringsstöd för inköp av biogaslastbilar till Björkmans Fjärr, Dala Åkeri, Per Axelssons Åkeri AB, T. Spiks Åkeri i Djura, Sanddalens Åkeri, Lunds Schakt & Planering, J.A. Åkeri & Service, Hedemora Miljö/Renhållning, BK Anderssons Insjön Åkeri och Carl Bergs Åkeri.

Vätgasmack i Malung-Sälen Det regionala energibolaget Dalavind har fått 17 miljoner kronor i finansieringsstöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för att etablera en anläggning för vätgasproduktion i Malung. Etableringen ska göras i samarbete med kommunen Malung-Sälen. Med hjälp av stödfinansieringen kommer en ny vätgasproduktionsanläggning med tillhörande tankstation finnas i kommunen.

https://www.energiintelligent.se/utbyggnad-av-ladd-och-infrastruktur-pa-stark-frammarsch-i-dalarna/

https://www.energiintelligent.se/dalavind-ska-producera-vatgas-i-malung/

 

Kalender

10-28 februari Ansökan till Klimatklivet. Klimatklivet kommer att ha svårt att bevilja ansökningar om stöd till publika laddstationer eller publika vätgastankstationer i Klimatklivets första ansökningsomgång 2022. Ansökningar om publik ladd- och vätgasinfrastruktur som skickas in kommer sannolikt att behöva avslås.

16 mars 10.00-12.00 Medlemsmöte BiodrivMitt i Sandviken https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=medlemsmote-i-biodrivmitt-16-mars

16 mars 13.00-14.00 Föreningsstämma Biodrivmitt i Sandviken https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=foreningsstamma-i-biodrivmitt-16-mars

29 mars 9.00-12.00 Offentlig upphandling av fossilfria transporter https://fossilfrittsverige.se/event/offentlig-upphandling-av-fossilfria-transporter/

 

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga