Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev februari 2021

Publicerad: 21/2, 2021

Nyhetsbrev Februari

I detta nyhetsbrev redovisas bl. a ett stort antal statliga utredningar som nu är i gång för att lösa olika hinder och problem för att nå mål om fossilfria transporter.

 

17 förslag för fossilfri konkurrenskraft

22 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Nio av dem presenterades under 2020 och ur dem har Fossilfritt Sverige plockat ut 17 särskilt prioriterade förslag där regeringen behöver fatta beslut snarast. Några av förslagen som berör transportsektorn är:

 • Behåll skatteundantaget för rena och höginblandande biodrivmedel genom att arbeta för att EU ska förlänga skattebefrielsen även efter 2021.
 • Staten, förslagsvis genom Energimyndigheten, behöver ta en samordnande roll kring utbyggnaden av laddinfrastrukturen för både tunga och lätta fordon
 • Ta fram en tidsatt handlingsplan med konkreta etappmål för elektrifieringen av tunga transporter, förslagsvis genom att Energimyndigheten får ett uppdrag som även inkluderar lätta fordon.
 • Inför en biopremie eller en annan form av kompensation till jord- och skogsbrukare som kör sina arbetsmaskiner på biodrivmedel. Kompensa-tionen ska motsvara den skatterabatt som finns för de som kör på fossila bränslen.
 • Sätt ett nationellt planeringsmål för biogas och andra förnybara gaser för att stimulera investeringar i svensk produktion. Målnivån sätts förslagsvis i linje med Biogasmarknadsutredningen på totalt 10 TWh till 2030.
 • Inför styrmedel som stimulerar brukandet av elbilar och laddhybrider, exempelvis differentierade bro- och trängselskatter och differentierade parkeringskostnader

https://fossilfrittsverige.se/2021/02/17/17-forslag-for-fossilfri-konkurrenskraft/

 

Var finns laddstationerna?

Energimyndigheten tar ett större ansvar för korrekt data om laddstationer i hela landet finns tillgänglig gratis för den som vill utveckla en karttjänst eller en reseplanerare. Den som vill registrera en ny laddstation i databasen ska kunna göra det via Energimyndighetens webbplats. Tips om en laddstation saknas eller är felaktig, kan också göras.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/energimyndigheten-tar-over-registrering-av-laddstationer-i-sverige/

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-fordon-och-transporter/laddinfrastruktur/registrera-din-laddstation/

 

Vasaloppet och elbilar

I år sponsrar Schneider Electric återigen med snabbladdare för elbilar som både åkare och besökare kan använda gratis fram till den 7 mars.

https://etn.se/index.php/67673?via=n

 

Regeringen och kostnader för laddning

Statsrådet Per Bolund har svarat på frågat vad regeringen avser göra - mot bakgrund av höga priser för laddning hos Tesla och laddningsstationsnätverket Ionity - för att sänka driftskostnaden för elbilar. I svaret sägs att 90 procent av laddningen av elfordon sker i hemmet eller arbetsplatsen där elpriserna är betydligt lägre och att regeringen genom Klimatklivet har stöttat mer än 29 600 laddpunkter runt om i Sverige.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/langsiktig-lonsamhet-for-elfordon_H8111686

 

Vätgasråd bildat i Dalarna och Gävleborg

Bakom initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley står följande organisationer. Ovako, AB Sandvik Materials Technology, Outokumpu, Gävle hamn, AB Volvo, Mellansvenska handelskammaren, Region Gävleborg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Vätgas Sverige, Högskolan i Gävle, Inlandsbanan, Linde Gas, Vattenfall, Statkraft Hydrogen Sweden AB, NITIU, Svea Vind Offshore och Hitachi ABB Power. Det finns just nu ingen formell organisationsform utan det återstår att göra. I dagsläget har Region Gävleborg åtagit sig att samordna och bjuda in till möten för fortsatt dialog, detta i samråd med Region Dalarna och övriga aktörer i nätverket.

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/nyheter-om-regional-utveckling/ny-vatgasstrategi-ger-stora-mojligheter-for-ett-fossilfritt-och-konkurrenskraftigt-gavleborg/

 

Två nya vätgasdrivna elbussar i Gävleborg

X-Trafik har beställt två nya vätgasdrivna elbussar, som ska vara klara för trafik i slutet av 2021. https://www.regiongavleborg.se/nyheter/x-trafik-satsar-pa-ny-teknik-med-utslappsfria-bussar/

 

Trafikverkets rapporter om elvägsutbyggnad och snabbladdning

Förutsättningar för en utbyggnad av elväg samt behovet av infrastruktur för snabbladdning av tunga fordon beskrivs i en rapport till regeringen. De eldrivna lastbilar som finns på marknaden och som förväntas komma den närmaste tiden är hybrider eller batteridrivna lastbilar och det behövs i första hand en infrastruktur för stationär laddning. EU:s koldioxidkrav på nya tunga fordon om 15 procents reduktion till 2025 och 30 procents reduktion till 2030 innebär att fordons-tillverkarna behöver få ut upp till 200 000 eldrivna tunga fordon på EU-marknaden till 2030. Utbyggnadsplanen baseras på att vägtransportsystemet successivt elektrifieras över tid och att en storskalig utbyggnad av elvägar startar under andra halvan av 2020- talet och byggs ut med ca 2 400 km på 10 år. Klimateffekterna från elvägar är lägre än vad tidigare bedömningar har visat men förväntas ändå kunna bidra med en reduktion på upp emot ca 15 procent av de totala utsläppen från tung trafik 2040. För långa, energikrävande lastbilstransporter finns det flera tänkbara elektrifieringslösningar som stationär laddning, dynamisk laddning (elväg) eller bränsleceller. Till 2035 bedöms antalet eldrivna lastbilar ha ökat till nästan 45 000 fordon vilket motsvarar 40 procent av flottan. Till 2040 antas 60 procent av flottan eller 71 000 fordon bestå av eldrivna lastbilar som laddas stationärt.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-02/rapporter-klara-for-elvagsutbyggnad-och-snabbladdning/

 

Regeringen vill se minskade utsläpp från arbetsmaskiner

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2022. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/regeringen-vill-se-minskade-utslapp-fran-arbetsmaskiner/

 

Uppdrag att utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja ökad inhemsk produktion av biodrivmedel

Energimyndigheten ska analysera behovet av ytterligare styrmedel för att främja biodrivmedelsanläggningar med teknik som befinner sig bortom demonstrationsnivå, där kostnaden för den första fullskaliga produktions-anläggningen är för hög för att drivmedlet ska vara konkurrenskraftigt

Myndigheten ska analysera hur sådana styrmedel skulle kunna utformas med hänsyn till marknadens funktion och rättsliga förutsättningar, ta fram en prognos för hur produktionskapaciteten av hållbara biodrivmedel i landet väntas öka givet de existerande och aviserade styrmedel som finns, och ta fram en prognos för hur snabbt produktionskapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige kan öka, om ytterligare styrmedel införs. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva samhälls-ekonomiska konsekvenser inklusive förslagens effekter på utsläppen av växthusgaser. Uppdraget ska vara klart senast den 1 oktober 2021. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/uppdrag-att-utreda-behovet-av-ytterligare-styrmedel-for-att-framja-okad-inhemsk-produktion-av-biodrivmedel/

 

Uppdrag om hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt

Regeringen uppdrog den 21 december 2017 åt Energimyndigheten att planera och genomföra insatser för hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt. Redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2021. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/framstallning-om-andrad-tid-for-redovisning-av-uppdraget-om-hallbara-transportlosningar-som-framjar-att-transporter-nyttjas-mer-effektivt/

 

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform

Energimyndigheten ska redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter. Energimyndigheten ska lämna förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som underlättar för dem som har ett laddbart fordon att kunna ladda det i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen. Redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2021.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/uppdrag-att-analysera-och-foresla-atgarder-for-battre-tillgang-till-laddinfrastruktur-for-hemmaladdning-oavsett-boendeform/

 

Regeringen tar fram nationell vätgasstrategi

Energimyndigheten ska ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet. I uppdraget ingår att analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer i Sverige och översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/regeringen-tar-fram-nationell-vatgasstrategi/

 

Grönt ljus till 30 miljarder i batteristöd

EU-kommissionen har godkänt ett statligt stödprojekt från tolv medlemsländer till den växande batteriindustrin. Projektet kallas European Battery Innovation och omfattar 42 deltagare. Både små och medelstora företag är med, liksom nystartade företag. Från svenskt håll deltar batteritillverkaren Northvolt. https://www.dagensps.se/teknikdygnet/hallbarhet/gront-ljus-till-30-miljarder-i-batteristod/?link_id=n9EIp2EdIXYw

 

Biogasproduktion i Borlänge

I början av 2020 sökte företaget Gasum stöd från Klimatklivet för att kunna etablera en stor biogasproduktionsanläggning vid Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge kommun. Investeringen är på totalt 355 miljoner kronor och 45 procent, 160 miljoner kronor, är stöd från Klimatklivet. Det gör det till det största investeringsstödet som någonsin beviljats i Dalarna av Klimatklivet.

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2020-12-17-biogasanlaggning-i-borlange-blir--klimatklivets-storsta-investeringsstod-i-dalarna-nagonsin.html

 

Handlingsplan för omställning av transportsystemet Gävleborg

Arbetet med handlingsplanen är i sin slutfas och BiodrivMitt deltar i arbetet. Mellansvenska handelskammaren håller ihop ett arbete med färdplan för godstransporter som också ska tas fram under 2021

Här är några föreslagna åtgärder omställning av transportsystemet Gävleborg, som sannolikt kommer att återfinnas i den kommande handlingsplanen.

 • Stöd till kommuner för att främja etablering av infrastruktur för förnybar transportenergi
 • Säkerställa tillgång till för förnybar transportenergi
 • Stöd för att öka kunskap och vilja att byta energislag och/eller drivlina
 • Stöd till aktörer att starta och växla upp produktion av (transport)energi
 • Kartlägga och stödja åtgärder av flaskhalsar av produktion och distribution av olika (transport)energislag i länet
 • Utveckling av mobilitets-, service- och transporttjänster utifrån förutsättningar i hela länet

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/hallbara-transporter/fossilfritt-gavleborg-2030/

 

Biodrivmedel HVO- seminarium 1/2

Aktiviteten arrangerades av projektet Förnybart i tanken inom Biofuelregion. Medverkade gjorde bl a Magnus Nyfjäll, VD Colabitoil Sweden AB. Colabitoils stationsnät omfattar 80 tankstationer för tung trafik samt för persontrafik, från Umeå i norr till Skillinge i syd och koncernen etablerar ca 10 nya tankstationer per år. Fullskalig produktionsanläggning med en produktion på 500 miljoner liter är på plats i Norrsundet 2023. Ta del av seminariet- nr 5-här : https://biofuelregion.se/kunskap/kunskapssida-no-1/.’

 

Trafikverkets stöd för publika snabbladdare - upp till 100 procent av investeringskostnaden i Norrland

15 februari - 9 april 2021 är det möjligt att ansöka om investeringsstöd för att bygga snabbladdstationer på 62 platser i anslutning till större vägar i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten. I Gävleborg gäller stödet för 1 plats: Ramsjö i Ljusdals kommun.

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/

 

Ånge tar sikte på att bygga kluster för vätgas

Nu ger sig Ånge kommun in i branschen med drömmen om att bli ett kluster för produktion av vätgasteknik för transportsektorn. I grova drag går idén ut på att förse transportsektorn med vätgas som drivmedel, en fossilfri teknik. Viktiga brickor i spelet är kloratfabriken i Alby där man tillverkar vätgas, samt det elektrokemiska företaget Permascand i Ljungaverk som tillverkar beståndsdelar till batterier.

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasternorrland/ange-tar-sikte-pa-att-bygga-kluster-for-vatgas_1165537.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nytt%20fr%C3%A5n%20Svenskt%20N%C3%A4ringsliv

 

General Motors - enbart elbilar inom 15 år

USA:s största biltillverkare General Motors ska sluta tillverka bensin- och dieselfordon 2035 och kommer enbart släppa fordon med nollutsläpp på marknaden. General Motors, som också säger att man ska vara koldioxidneutrala fram till 2040, kom med uttalandet om att fordonstillverkningen ska lämna sitt fossilberoende inom 15 år under, bara en vecka efter att Joe Biden sagt att USA ska satsa stort på elbilar. https://www.dagensps.se/miljo/biltillverkaren-enbart-elbilar-inom-15-ar/?link_id=JiJEedYAizePOZ

 

Volkswagens elbilsoffensiv

Målet om en miljon elbilar var först satt till 2025, men tros kunna nås 2023.Volkswagens volymstrategi gör att man bedömer att någonstans runt 70 mil är den längsta räckvidden som är rimlig med dagens teknik. Världens största biltillverkare styrde rakt mot elektrifiering i efterdyningarna av dieselskandalen som avslöjades 2015. Volkswagenkoncernen, där bland annat Audi, Seat och Skoda ska investera motsvarande 740 miljarder kronor på elektrifiering och digitalisering de kommande fem åren. Fram till 2030 ska 70 elbilmodeller lanseras. De laddbara bilarna ökade 2020 med nästan 160 procent. Elbilar och laddhybrider utgör fortfarande bara 4 procent av bilmärkets globala försäljning och helt elektriska bilar står för 2,5 procent.

https://www.di.se/bil/volkswagens-elbilsoffensiv-toppchefen-nojer-sig-med-70-mil-i- rackvidd/?utm_campaign=Di_21_01_25_Nyhetsbrev_Bi&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

 

SunPines nya fabrik ger 50 procent mer talldiesel

SunPine i Piteå har färdigställt byggnationen av bolagets nya fabrik för framställning av hållbar talldiesel. Med den nya fabriken kommer kapaciteten att stiga till cirka 150 000 m3 per år, från tidigare cirka 95 000 m3. Det innebär att SunPine kommer kunna leverera 3 procent av Sveriges dieselbehov. Produktionsökningen innebär att en större volym hållbar talldiesel kan användas som insatsråvara i Preems förnybara drivmedel.

https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/sunpines-nya-fabrik-ger-50-procent-mer-talldiesel?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=49f32a6e03-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_02_17_COPY_39&utm_medium=email&utm_term=0_5e142dd956-49f32a6e03-77584073

 

Är det nu dieselmotorn kommer att dö?

I augusti 2019 införde EU ett helt nytt krav på nya tunga fordon med fastställande av normer för koldioxidutsläpp. Det gör att exempelvis Scania måste sänka utsläppen med 15 procent från 2025 på sina motorer mot ett EU-snitt för 2020. Till år 2030 blir det hårdare med minus 30 procent. I augusti 2021 införs i svensk lag EUs Clean Vehicle Directive vilket ger en minsta andel ”Clean Vehicles” om 38,5 procent i statens upphandlingar om nya fordon till 31 december 2025. Dessa nya bilar får inte släppa ut mer än 50 g/km CO2. Från 2026 erkänns endast nollutsläppsbilar. För nya bussar måste minst 45 procent gå på el eller vätgas. Detta är en hård tumskruv på europeisk fordonsindustri som styrs kraftigt in på en särskild teknik, till kraftig nackdel för biodrivmedel. För inte bara el och vätgas, utan även fossil gas samt fossil LPG godkänns som alternativa drivmedel. Biodrivmedel är godkända men då EU inte erkänner biodrivmedel i normerna för koldioxidutsläpp räknas det gröna kolet som fossilt. https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/biodriv-ar-det-nu-dieselmotorn-kommer-att

 

Fyra forskningsprojekt som ska föra den tunga transportsektorn närmare fossilfrihet

Tunga fordon för långväga transporter har svårast att ställa om från fossila drivmedel. Energimyndigheten beslutat att ge stöd till fyra forskningsprojekt som kan snabba på resan till fossilfritt. Två av projekten har koppling till vätgas, de övriga två tar sig an biobränslen respektive elektriska maskiner. Tillsammans handlar det om stöd till forskning och utveckling på drygt 42 miljoner kronor. https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/fyra-beslut-som-ska-fora-den-tunga-transportsektorn-lite-narmare-fossilfrihet

 

TRB: Alla förnybara drivmedel behövs

TRB-gruppens delägarföretag har 2020 öppnat ett antal tankställen för förnybara drivmedel, bland annat ED95 (etanol för tunga fordon). TRB har inlett ett samarbete med Gasum som innebär att TRB på vissa platser runt om i landet sametablerar tankstationer samt att det inletts ett kortsamarbete där TRBs tankkort och app fungerar på Gasums stationer i Sverige. Tillsammans med Gasum jobbar TRB hårt med att hjälpa åkerier att investera i gasfordon och framförallt flytande fordonsgas. Dessa lastbilar är dyrare i investering är konventionella diesellastbilar och det finns möjlighet att söka olika typer av bidrag för denna extrakostnad, bland annat via Klimatklivet och Drive LBG-projektet. Inom TRB-gruppen arbetas med att kartlägga hur man kan elektrifiera delar av delägarföretagens fordonsflotta. Vissa av delägarföretagen har redan investerat i elfordon och fler kommer det att bli. Just nu håller man på att installera de första laddstolparna i TRB-nätet som beräknas stå klara Q1 2021. https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/trb-alla-fornybara-drivmedel-behovs

 

Forskning om förnybara drivmedel

Den 10 februari organiserades ett digitalt webbinarium med RiFo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, f3 och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system med målet att förmedla exempel på forskning som på olika sätt kan bidra till att vi når målen. Här finns dokumentationen: https://f3centre.se/sv/nyheter-event/olika-losningar-for-transportsektorns-klimatomstallning/

 

2021 elbilens år – över 40 nya modeller har premiär.

Under 2020 har laddhybriderna ökat kraftigt och en rad nya modeller med både bensin- och elmotor har lanserats. I Sverige har laddhybrider ökat med 158 procent, medan elbilar gått upp med 51 procent. 40 nya helt elektriska modeller lanseras på bilmarknaden under 2021. https://www.dagensps.se/motor/elbilsboom-40-nya-modeller-kommer-2021/

 

Nya krav på hållbarhetskriterier fr o m 1 juli 2021

De nya kraven på hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och bränslen bedöms omfatta 200–300 anläggningar i Sverige. Genom lagändringar införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och bränslen i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen. Både s.k. markkriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp införs för dessa bränslen. Vidare höjs kraven på minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som har tagits i drift efter den 31 december 2020.

Det införs särskilda hållbarhetskriterier för att skogsbiomassa som används för produktion av biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbar. Om avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark används för framställning av biodrivmedel eller biobränslen, ska det finnas övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kollager. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

 

Upphandling Busstrafik Gästrikland- Miljökrav 2023-2033

Upphandling har inletts. Trafikföretagets arbete för att minska förbrukning av såväl fossil- som biodrivmedel samt el ska redovisas. För klass II-bussar ska minst 65 % av antalet Produktionskilometer utföras av biogasdrivna fordon och/eller av utsläppsfria fordon. För klass I-bussar gäller: 100 % av antalet Produktionskilometer ska utföras av utsläppsfria fordon. Trafikföretaget ska vid anskaffning av elbussar aktivt arbeta för att nå en heltäckande rapportering av spårbarhet för kritiska material i hela leverantörskedjan, målsättningen ska vara 100% spårbarhet. Beställaren ser positivt på att Trafikföretaget i så stor utsträckning som möjligt undviker batterier som innehåller innovationskritiska metaller och mineraler. Trafikföretaget ska arbeta aktivt för att minska de sociala och miljömässiga konsekvenserna av batteritillverkning, batteriernas användning och återvinning i hela värdekedjan.

 

Facebookgrupp Elbil Hälsingland https://www.facebook.com/groups/elbilhalsingland

Elbil Hälsingland är forum för alla som kör eller är intresserade av elbilar och dess infrastruktur, både i och utanför Hälsingland.

Facebookgrupp Elbil Dalarna https://www.facebook.com/elbildalarna

Elbil Dalarna är ett samarbete för att utveckla elbilsanvändandet och laddinfrastrukturen för elbilar i Dalarna.

Facebookgrupp Elbilsverige https://www.facebook.com/elbilsverige

 

Drivkraft Sverige -remissvar på Infrastrukturdepartementets promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Drivkraft Sverige anser att det är hanterbart att de nya reduktionspliktsnivåerna ska börja gälla från den 1 augusti. Däremot har processen att komma fram till dessa nya nivåer tagit oacceptabelt lång tid och exponerat industri och användare för onödiga kostnader och osäkerhet. Därför är det viktigt att de frågetecken som återstår snabbt blir besvarade. I remissvaret lyfter Drivkraft Sverige fram att reduktionsplikten är ett bra och viktigt verktyg både för att minska utsläppen inom transportsektorn och för arbetsmaskiner. Den ger även producenter den långsiktighet som behövs för att våga investera i biodrivmedel. Samtidigt riktar branschen kritik för att viktiga frågetecken kvarstår innan de nya reduktionspliktsnivåerna kan börja gälla i praktiken. https://drivkraftsverige.se/remissvar-om-reduktionsplikt-biodrivmedel-helt-nodvandigt-for-att-na-klimatmalen-men-fragetecken-maste-ratas-ut/

 

Grenar och trädtoppar kan minska utsläpp från tung trafik med 90 procent

Ny forskning från Högskolan i Gävle visar att spill från skogsbruket kan ge stora mängder biobränsle, och i förlängningen utsläppsminskningar av växthusgaser motsvarande 88-94 procent för tunga transporter på vägarna i Sverige.

https://hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2021-02-01-Grenar-och-tradtoppar-kan-minska-utslapp-fran-tung-trafik-med-90-procent.html

 

Händer framåt

I början av mars firar EUs vice ordförande Frans Timmermans ett år med the Green Deal. Då kommer bland annat skärpta koldioxidkrav på fordon att presenteras. Men kommer de nya reglerna att erkänna klimatnyttan av biodrivmedel?

EUs nya klimatlag, som skärper målet för koldioxidreduktion från 40 till 55 procent, gör att alla EUs direktiv på klimat- och transportområdet måste justeras. Det skall gå snabbt, säger EU, och siktar på att justeringarna är klara i juni.

I november 2021 möts världens ledare i Glasgow för fortsatta klimatdiskussioner. Räcker tagna beslut för att nå de mål som sattes i Paris 2015? Mötet i Glasgow handlar om att finna vägar att accelerera vårt klimatarbete.

EU:s taxonomi ska beslutas om innan 1 maj - vad kommer taxonomin säga om vilka biodrivmedel som är "okej" och inte?

 

Tips på aktiviteter

16 mars: Medlemsmöte BiodrivMitt

16 mars: Föreningsstämma BiodrivMitt

16 mars: Webbinarium om hållbara godstransporter.

Biogas Öst & BioDriv Öst bjuder in till en händelserik förmiddag.

• Hur ser framtidens godstransporter ut? Hur resonerar åkerier i framkant?

• Vad är rätt drivmedel på rätt plats och vad kostar det att ställa om?

• Vad säger transportföretagen som håller på att ställa om?

• Vilka konkreta erfarenheter har företag och offentlig sektor av att ställa tuffa upphandlingskrav på transporter?

• Vad säger regionpolitiken om framtiden?

https://biodrivost.se/Portals/0/Events/Inbjudan_webbinarium_210316.pdf

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga