Start

BiodrivMitts nyhetsbrev februari!

Publicerad: 21/2, 2022

Här är BiodrivMitts nyhetsbrev februari 2022!

Nyhetsbrev Februari 2022

 

Statistik från Trafikverket visar utsläppsminskning hos vägtrafiken 2021 trots att trafiken ökade.

Det preliminära resultatet visar att växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020 trots att trafiken ökade, enligt Trafikverket. Minskningen förklaras framför allt av en ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel. Reduktionsplikten ökade andelen förnybart inom vägtransportsektorn till drygt 26 procent från knappt 24 procent under 2020. Elektrifiering och energieffektivisering var bidragande faktorer med.

https://www.trafikverket.se/contentassets/7ce1527807fa44ff9aa195ab440d5184/pm-vagtrafikens-utslapp-220207.pdf

https://drivkraftsverige.se/biodrivmedel-bidrog-mest-till-utslappsminskningar-fran-vagtrafiken-2021/

 

Transportsektorns energianvändning och statistik för fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på kommunnivå.

På ett antal hemsidor presenteras uppgifter om fordonsbestånd samt transportsektorns energianvändning mm. Här finns intressanta data.

https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/

http://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/Transportsektorns%20energianv%c3%a4ndning/?rxid=2c91707b-7c5e-405b-b132-3aac75a4a172 

 

Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

För att skapa förutsättningar för en fortsatt elektrifiering av tunga transporter har regeringen beslutat om ett stöd på 550 miljoner kronor till regionala elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för vätgas för tunga fordon. Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att hantera ansökningar om och utbetalningar av stödet.

https://omev.se/2022/02/16/statligt-stod-till-ellastbilar-och-eller-laddinfrastruktur-vatgasstationer/

 

Stabila styrmedel nödvändiga vid satsningar på biodrivmedel

Stabila och långsiktiga styrmedel är nödvändiga för att gynna investeringar i produktion av svenska biodrivmedel och för att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030. För att åstadkomma investeringar i svenska anläggningar för produktion av biodrivmedel från lignin och cellulosa måste regeringen snarast lägga konkreta förslag, menar Svebio. https://www.mynewsdesk.com/se/svebio/pressreleases/stabila-styrmedel-noedvaendiga-vid-satsningar-paa-biodrivmedel-3162690

https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/remissvar-reduktionsplikt-rena-och-hogblandade-biodrivmedel/

 

Sverige begär skattefrihet för biobränsle tio år framåt

Regeringen kommer att ansöka hos EU-kommissionen om skattefrihet för rena biodrivmedel i tio år från 2023. Ansökan rör enbart rena biodrivmedel, biodrivmedel som blandas i vanlig diesel och bensin kommer fortsatt att vara beskattad som diesel.

Regeringens förslag att slopa skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel kan leda till ökade kostnader för upphandlande organisationer. Det gör det svårare för exempelvis kommuner att vara en drivande kraft för innovation och utveckling skriver Upphandlingsmyndigheten i sitt remissvar på promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sverige-begar-skattefrihet-for-biobransle-tio-ar-framat/?utm_campaign=Di_22_02_16_Nyhetsbrev_H%C3%83%C2%A5llbart&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2022/forslag-om-biodrivmedel-riskerar-motverka-miljoinitiativ/?link_id=c49kqQTybOg

 

Se över skatten på förnybara drivmedel

Drivkraft Sverige har i likhet med många andra remissinstanser svarat på remiss av promemorian om rena och höginblandade biodrivmedel ska inkluderas i reduktions-plikten. Drivkraft Sverige anser därför att regeringen ska se över de nuvarande skattenivåerna och snabbt utreda om de skulle kunna sänkas för att kompensera för den höga ambitionen i reduktionsplikten. I dag ligger skatten på 60 procent för bensin och på 40 procent för diesel vid pump.

https://drivkraftsverige.se/se-over-skatten-pa-fornybara-drivmedel/ 

 

Billigast att köra elbil oberoende av var man bor

BIL Sweden har analyserat vad det kostar att köra en elbil i jämförelse med en bensin- eller dieselbil. Resultatet är tydligt, det är billigast att köra en elbil, oberoende av boendeort och boendeform i Sverige. Analysen tar sin utgångspunkt i var man bor i landet, där hänsyn tas till boendeform med olika tillgång till laddning, och jämför driftkostnaden för en elbil i relation till en bensin- eller dieselbil

https://www.bilsweden.se/i-debatten/BilSweden_tycker/billigast-att-kora-elbil-oberoende-av-var-man-bor 

 

Ny rapport: Stockholmarna kan spara 50 miljarder på att byta till elbil

95 procent av bilarna i Stockholm kommer att vara laddbara 2030 – såvida laddinfrastrukturen inte sackar efter. Det visar en ny rapport från Rise. För stockholmarna finns det dessutom miljardbelopp att spara.Varje år som laddinfrastrukturen försenas innebär istället en alternativkostnad på cirka 7 miljarder kronor”, säger Jakob Rogstadius, senior forskare på Rise, i ett pressmeddelande. Enligt beräkningar från Rise så ligger den totala investeringskostnaden för att få fullgoda laddningsmöjligheter på gatan inom Stockholm någonstans mellan 350-400 miljoner kronor inklusive bland annat installation, infrastruktur, underhåll, nätanslutningar, nätavgifter, driftskostnader och andra kostnader.

https://www.di.se/nyheter/ny-rapport-stockholmarna-kan-spara-50-miljarder-pa-att-byta-till-elbil/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1624868/FULLTEXT01.pdf

 

Klimatpremie till arbetsmaskiner på el, biogas och etanol

För att snabba på omställningen av miljölastbilar och miljöarbetsmaskiner förändras regeringens klimatpremie. Från den 18 januari går det att få statligt stöd för arbetsmaskiner som drivs med el, fordonsgas eller etanol

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020750-om-statligt-stod-till-vissa_sfs-2020-750

 

Avsevärt genomslag hos miljödeklaration av drivmedel

Sedan den 1 oktober 2021 måste alla bränslebolag fästa miljödeklarationer vid pump på större mackar och ge miljöinformation på sin webbplats. Miljödeklarationer finns nu på cirka 70 procent av alla tankstationer i Sverige, men på bara två procent av laddstationerna. I en ny rapport analyserar Gröna Bilister hur bolagen genomfört kraven, och hur regelverket kan förbättras.

https://www.mynewsdesk.com/se/grona_bilister/pressreleases/avsevaert-genomslag-hos-miljoedeklaration-av-drivmedel-3156344

 

Brist på råvara till biodrivmedel?

93 procent av dagens HVO-användning importeras eller tillverkas av importerad råvara, trots rika tillgångar på råvara i Sverige. En forskargrupp från SLU Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har därför undersökt möjligheterna att öka användningen av inhemsk råvara för HVO-produktion i Sverige. Bedömningen inkluderar råvaror som redan används idag, som tallolja och använd matolja, och råvaror med potential att användas i framtiden, som oljor framställda med hjälp av jästsvampar och alger. Slutsatsen är att svenska råvaror kan ersätta en del av den importerade råvaran, men att den samlade inhemska potentialen inte kan täcka hela den nuvarande HVO-efterfrågan i Sverige.

https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/svenskproducerad-ravara-hvo-drivmedel-kan-minska-importberoendet?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=cde4733adf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_02_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5e142dd956-cde4733adf-77584073

 

95 % av fordonsgasen är biogas

Av den komprimerade fordonsgas (CNG/CBG) som såldes i Sverige 2020 var 95 procent biogas. Av den flytande fordonsgasen (LBG/LNG) var 50 procent biogas. De senaste tio åren har försäljningen av fordonsgas totalt sett legat ganska konstant i Sverige på omkring 1 500 gigawattimmar per år. Däremot har mängden flytande fordonsgas ökat väldigt snabbt. 2018 såldes knappt 5 gigawattimmar, 2020 såldes 75 gigawattimmar flytande fordonsgas.

https://www.atl.nu/stor-efterfragan-pa-biogas-for-tunga-transporter?utm_source=Nyhetsbrev+från+ATL&utm_campaign=bbc0cd627c-RSS_EMAIL_ONCE_1500&utm_medium=email&utm_term=0_af6203576c-bbc0cd627c-115711834&mc_cid=bbc0cd627c&mc_eid=dbed0c462f

 

Skärpt miljökontroll vid besiktning av fordon

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid besiktning. En skarpare kontroll ska ge bättre luftkvalitet. Transportstyrelsen nu i uppdrag att se över hur förutsättningarna för en god kontroll kan förbättras. Analysen ska avse besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon i den mån det bedöms relevant. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 15 februari 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-vill-skarpa-miljokontrollen-vid-bilbesiktning/

 

Nu ska tempot i omställningen till fossilfria transporter i Örebro län öka. Idag Ett nytt samarbete mellan företag, kommuner, region, akademi och länsstyrelsen etableras för att minska koldioxidutsläppen från transporterna i regionen. Projektet är en del av Fossilfritt Sveriges arbete med att genomföra näringslivets färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

https://fossilfrittsverige.se/2022/02/08/nytt-natverk-for-fossilfria-transporter-i-orebro-lan/

 

Fler tankställen med vätgas, biogas och elladdning till Gävleborg!

OG (OrangeGas) kommer att investera 22 miljoner euro i tio nya LBG/CBG, H2 och EV-stationer i Sverige. Totalt har 15 miljoner euro i investeringsstöd beviljats av EU:s fond NextGenerationEU och KlimatKlivet - Naturvårdsverkets klimatförändringsprogram.Med hjälp av dessa stöd kommer OG att förverkliga tre tankstationer för H2 (vätgas). Dessa H2-stationer, samt EV stationer (electric vehicle), kommer byggas i Hofors och Gävle.

https://orangegas.nl/se/nyheter/196/10-nya-lokaliseringar-foer-og-i-sverige

 

Invigning av laddstolpar i centrum – Söderhamns kommun tar steg mot fossilfritt

Den 16 februari invigdes tre laddstolpar med 6 ladduttag vid Busstorget i Söderhamn, som en del i arbetet mot fossilfria transporter.

https://www.soderhamn.se/sidor/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2022-02-16-invigning-av-laddstolpar-i-centrum---soderhamns-kommun-tar-steg-mot-fossilfritt.html

 

 

Kalender

3 mars Mora kommun anordnar ett digitalt seminarium om Hållbarhet

https://www.morakommun.se/kommun-och-politik/samhallsutveckling-och-hallbarhet/hallbara-mora.html

15 mars 9.00-11.00 Power Circle bjuder in till ett webbinarium för att presentera nya långsiktiga elfordonsprognoser för personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar. Prognoserna är framtagna inom projektet Ett elsystem för elfordon och målar upp en möjlig utveckling både på nationell och på regional nivå. Bloomberg New Energy Finance inleder webbinariet med en global utblick på elfordonsområdet.

https://press.powercircle.org/posts/news/nya-elfordonsprognoser-presenteras-pa-webbina

16 mars 10.00-12.00 Medlemsmöte i BiodrivMitt och Föreningsstämma 13.00-15.00

https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=medlemsmote-i-biodrivmitt-16-mars

https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=foreningsstamma-i-biodrivmitt-16-mars

29 mars 9.00-12.00 BiodrivÖst genomför ett webbinarium om offentlig upphandling av fossilfria transporter i samverkan med Fossilfritt Sverige. https://biodrivost.se/Kalendarium/Events/2926

5 april 9.00-12.00 BiodrivÖst ordnar vi tillsammans med Stockholms stad dessutom ett webbinarium om kommunens roll i utbyggnad av laddinfrastruktur. https://biodrivost.se/Kalendarium/Events/2927

6-7 april, eComExpo, Arlanda stad och digitalt. Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. eComExpo – för Electrified Commercial Vehicles Expo. En mötesplats och mässa som ger den snabbväxande omställningen av nyttofordonen i vårt samhälle en naturlig mötesplats. https://ecomexpo.se/

26 april 10.00-12.00 BiodrivMitt. Seminarium om Biodrivmedel www.biodrivmitt.se

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga