Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev december 2020

Publicerad: 21/12, 2020

Nyhetsbrev December 2020

 

Transportforum 13-14 januari

Den 13 - 14 januari arrangerar VTI sin årliga konferens Transportforum. För att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett tryggt sätt kommer konferensen 2021 att genomföras digitalt. Programmet innehåller ett stort antal föredrag om möjligheter till fossilfria transporter och lägre utsläpp från transportsektor. Deltagaravgifter: Konferensdeltagare 1 500 kr + moms. Anmälan och program finns här https://www.vti.se/transportforum

 

Sverige och Parisavtalet

Naturvårdsverket pekar i en rapport till regeringen ut 34 möjliga åtgärder för att utveckla och komplettera svenska genomförandet. Analysen bygger på en inventering av kraven i 28 av Parisavtalets 29 artiklar (artikel 12 analyseras i ett separat regeringsuppdrag), artiklarnas 174 underliggande beslut inklusive de tvärgående ämnesområdena jämställdhet, urfolk och mänskliga rättigheter. Kraven har jämförts med det beslutade och praktiska genomförandet i syfte att identifiera gap som kan kräva nya åtgärder för att åstadkomma ett fullständigt genomförande.

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/redovisningsrapport-regeringsuppdrag-inklusive%20bilagor-2020-10-02.pdf

 

Bortfall av skatteintäkter från transportsektorn

Regeringens beräkningar av framtida intäkter från energi- och koldioxidskatter tar inte tillräcklig hänsyn till de stora förändringar som sker på klimat- och energiområdet. Det innebär att dessa intäkter riskerar att överskattas och att bedömningen av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet kan bli missvisande, visar Riksrevisionens granskning.

https://www.riksrevisionen.se/5.1280f3f017633a00615183eb.html

 

Forskningsproposition med ökade satsningar på klimatet

Regeringens forsknings- och innovationsproposition anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de kommande fyra åren. Resurserna ökar kraftigt redan nästa år för att möta stora samhällsutmaningar och värna den fria forskningen. Forskningssatsningarna handlar bland annat om nya tioåriga nationella forskningsprogram, bl. a Hav och vatten och en förstärkning av befintliga bl. a Klimat och Hållbart samhällsbyggande. Innovationssystemet stärks med satsningar som avser bland annat strategiska innovationsprogram, forskningsinstitut, test- och demonstrationsmiljöer samt sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering. https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf

 

EU:s taxonomi

Många aktörer lämnade den 18 december in många synpunkter på EU:s förslag. BiodrivMitt skickade in synpunkter där vi främst stödde Svebios synpunkter: EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU styra med starka generella styrmedel, främst koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter, kombinerat med strikt miljölagstiftning. Sedan kan företag och konsumenter välja de lösningar som är billigast och fungerar bäst. Om inte förslaget till taxonomi ändras på avgörande punkter kommer det att allvarligt försvåra Sveriges möjligheter att genomföra ambitiösa klimatmål. Biodrivmedel negligeras nästan helt i förslaget till förmån för elektrifiering och vätgas. Det kommer att leda till onödigt stora utsläpp i transportsektorn, höga kostnader för omställningen och svårigheter att nå Sveriges 2030-mål för sänkta utsläpp i trafiken.

https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/svar-pa-eu-konsultation-om-taxonomi-hallbara-investeringar/

 

Elbilsanvändning och klimatnytta

Chalmers-doktoranden Ahmet Mandev har studerat hushåll med två bilar, varav en ren fossilbil, och kommit fram till att laddhybriderna och elbilarna körs i stort sett lika långt i genomsnitt. Elbilen i studien är Nissan Leaf med bara 13 mils räckvidd. 45 procent av all körning sker på el för hushållen med elbil. För hushållen med laddhybrid är sträckan obetydligt längre, 46 procent. Med andra ord så utnyttjas sällan räckvidden i elbilen. Den genomsnittliga körsträckan ligger inom vad laddhybriden klarar på el. En annan faktor som visar sig i studien är att många av hushållen med elbil väljer sin fossilbil för de lite längre resorna. Hushållen med laddhybrid gör inte så och kommer därför en bit på vägen med el.

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20201215/svenska-forskare-laddhybrid-lika-bra-for-miljon-som-elbil-om-den-anvands-ratt/?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=AMS_nyhetsbrev

 

Priser på batterier sjunker kraftigt

År 2030 spås snittpriset vara 58 dollar per kWh. Snittpriset på batteripack för elbilar ligger för närvarande på 126 dollar per kWh.Bussbatterier är billigare än bilbatterier. I snitt låg bussbatterier på 105 dollar per kWh.

https://etn.se/index.php/nyheter/67525-hundradollarsbatteri-i-kinesisk-buss.html

 

Volvo satsar på vätgas

Lastbilskoncernen Volvo går samman med lastbilstillverkarna Daimler och Iveco samt oljebolagen OMV och Shell. Målet är bland annat 10 000 vätgaslastbilar under andra halvan av decenniet. ”Klimatförändringarna är vår generations stora utmaning och vi står fullt bakom Paris klimatavtal att koldioxid ska fasas ut avseende vägtransporter. I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellselektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen”, säger Volvo-vd:n Martin Lundstedt.

https://www.nyteknik.se/fordon/volvo-satsar-pa-vatgas-med-oljebolag-7006836

 

Inlandsbanan satsar på vätgas

Tillsammans med Statkraft inleds en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet för koldioxidfria transporter av tungt gods. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp.– Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

http://www.vatgas.se/2020/07/07/inlandsbanan-planerar-for-vatgas/

 

Trafikverket redovisar regeringsuppdrag fossilfritt flyg

Trafikverket har analyserat i vilken utsträckning användningen av bioflygbränsle samt elektrifiering av den upphandlade flygtrafiken kan bidra till att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip är noll senast 2045. Det råder stor osäkerhet om dagens EU-regler ger utrymme för att ställa krav som rör minskad klimatpåverkan i samband med upphandling av flygtrafik. På längre sikt pekar förstudien på att Sverige kan verka för förändringar i EU:s lufttrafikförordning.− Det kan handla om att göra det möjligt att ställa krav på till exempel additionell inblandning av bioflygbränsle eller användning av fossilfria flygplan, såsom elflyg, när de senare finns etablerade på marknaden.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-12/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-fossilfritt-flyg/

 

OKQ8 ska bygga 800 stycken snabbladdare för elbilar tillsammans med Skellefteå Kraft

OKQ8 ska tillsammans med Skellefteå Kraft bygga 800 stycken snabbladdare för elbilar runt om i landet. Det här kommer när allt står klart att bli Sveriges största snabbladdningsnätverk..Snabbladdarna kommer att finnas utspridda på 300 stycken OKQ8-stationer och de ska ge från 150 kW och uppåt. Elen till dessa ska vara 100 procent förnybar. Betalningen från laddningen ska inte skilja sig jättemycket från hur du tankar en vanlig bil. Det innebär alltså att du kommer att kunna betala med kort vid laddstationen eller vid kassan inne i butiken. Vad det kommer kosta är oklart än så länge, men det kommer bli pris per kWh.

https://feber.se/bil/okq8-ska-bygga-800-stycken-snabbladdare-for-elbilar/419377/

 

Oljemiljardären pumpar in miljarder – rekordinvesterar i Sverige

St1 trotsar pandemin och planerar investeringar för uppemot 4 miljarder kronor i Sverige. Näst i tur är starten för en stor omvandling där många av den finländska drivmedelskoncernens traditionella bensinmackar byggs om till marknadsplatser med bland annat restauranger och elbilsladdning.”Vi planerar rekordstora investeringar i Sverige. Gemensamt är att de handlar om att på flera sätt omvandla och anpassa vår verksamhet till den stora omställningen när transportsystemet ska bli klimatneutralt”, säger Stefan Samuelsson, affärsområdeschef för stationsverksamheten på St1 i Sverige. https://www.dagenshandel.se/article/view/747826/bensinmacksbolag_startar_ny_matkedja_oppnar_pa_104_platser

 

Laddhybridens uppgång och eventuella fall?

Hur bör politiker tänka kring styrmedel för laddhybrider?

Hur ser man på förslagen om att helt förbjuda försäljning av bilar med enbart förbränningsmotor? Och hur skulle fordonsbranschen påverkas?

Johan Hellsing (CEVT), Frances Sprei (Chalmers) och Jessica Alenius (Bil Sweden): Alla tre överens om att Sverige behöver fortsätta med styrmedlen ett tag till om man vill fortsätta styra bilköpen mot en hög andel laddhybrider. Laddhybrider är viktiga nu så länge som laddinfrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd. Först när de laddbara modellerna når prisparitet med konventionella modeller, antagligen i mitten av 2020-talet, kanske det är dags att trappa ner eller avveckla subventionerna. Å andra sidan, det kanske är motiverat att fortsätta styrningen tills de laddbara bilarna inte bara är konkurrenskraftiga ekonomiskt utan dominerar utbudet kraftigt. Bil Sweden anser att det behövs fler åtgärder som gör det attraktivt att äga laddhybrider. Det kan göras med ett avståndsbaserat skattesystem som utformas från olika fordons samhällskostnader och externa effekter.

Ett styrmedel som allt oftare lyfts fram är någon form av nationellt förbud mot nyförsäljning av bilar som inte är laddbara. Ett tiotal länder i Europa har uttalat målsättningar i riktning mot förbud och i Sverige pågår en utredning . När den brittiske premiärministern Boris Johnson presenterade ett förslag om förbud mot bilar med enbart förbränningsmotor nämnde han möjligheten att införa förbud mot laddhybrider fem år senare. Ett formellt förbud kan dock vara svårt i ett enskilt EU-medlemsland med tanke på regleringen av den inre marknaden.

https://omev.se/page/2/?s=nyhetsbrev

 

Reduktionsplikt för flygfotogen

I en lagrådsremiss föreslås en reduktionsplikt för flygfotogen. Syftet är att minska växthusgasutsläppen från flyget. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Nivåer för hur mycket utsläppen ska minska föreslås för 2021–2030. Kravet på inblandning börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030. Det föreslås att en reduktionsplikts-avgift ska tas ut av den som inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår och att en förseningsavgift ska tas ut av den som för sent redovisar hur plikten har uppfyllts.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/12/reduktionsplikt-for-flygfotogen/

 

Statligt stöd till publika snabbladdstationer

Trafikverket beviljar nu investeringsstöd till 20 nya publika snabbladdstationer i anslutning till de större statliga vägarna. Snabbladdarna fördelas på sju län, inklusive Norrlands inland där flest brister finns att åtgärda.Efter årsskiftet, under februari eller mars, går vi ut med nästa ansökningsomgång, cirka 60 platser från Gävleborg till Norrbotten. Trafikverket förfogar över 150 miljoner kronor som fördelas under 2020 till 2022. https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-12/fler-snabbladdare-for-elbilar-byggs-langs-vara-storre-vagar/

 

Ingen elväg i Dalarna-Gävleborg?

Trafikverket planerar att gå ut med en upphandling för elväg, inklusive val av teknik, under 2021. Vilken sträcka som blir Sveriges första elväg kommer att beslutas före upphandlingen. Trafikverket har genomfört flertalet analyser, utredningar och demonstratorer av olika elvägstekniker, tillsammans med berörda aktörer, akademin och andra myndigheter. Ett förslag till plan för elektrifiering av det statliga vägnätet för tung trafik är under framtagande och ska lämnas över till regeringen i februari 2021. https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/trafikverket-forbereder-for-upphandling-av-elvag/

 

Sök Klimatklivet 18 - 29 januari 2021

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. I januari är det dags för årets första ansökningsomgång. Det går utmärkt att höra av sig till exv Länsstyrelsen eller BioDriv Öst för stöd och hjälp i ansökningsprocessen, till exempel gällande publik laddinfrastruktur, laddinfrastruktur för tunga fordon, gastankställen, biogasproduktion och tunga fordon. Under 2021 är det fyra ansökningsomgångar inplanerade. Förutom i januari kommer det även gå att söka stöd 13-27 april, 24 augusti – 9 september samt 8-18 november.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsomgangar/

 

Högskolan i Gävle utreder vätgaslösningar för industrin och transportsektorn

Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045. Högskolan i Gävle har nu beviljats 6,4 miljoner kronor för ett projekt med Ola Eriksson, professor i miljövetenskap som huvudsökande, som bland annat ska kartlägga hur aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas.

Vätgas kan framställas från förnybara källor och kan ersätta fossila bränslen och leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

- Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är helt avgörande för att Sverige och alla andra länder i världen ska klara av att nå de globala utsläppsmålen. Att kunna öka användningen av vätgas som bränsle är en viktig del i det arbetet, säger Ola Eriksson.

Karl Hillman och Katja Tasala Gradin, forskare inom miljövetenskap, ska leda projektet, och preliminärt kommer totalt fem forskare och tre doktorander att delta.

https://hig.se/Ext/Sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv.html

 

God Jul och Gott Nytt År!

önskar

styrelsen i BiodrivMitt

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga