Start
biodrivmitt logo

BiodrivMitts nyhetsbrev april 2021

Publicerad: 23/4, 2021

Läs våra nyheter för april!

 

Nyhetsbrev April 2021

Synpunkter på Taxonomin för hållbara investeringar

Svebio ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar nu offentliggjorts. Svebio menar att kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Krav på nollutsläpp vid avgasröret från 2026 för alla bilar och huvuddelen av andra fordon innebär att bara elektrifiering och vätgas godkänns som hållbar teknik. Tillverkning av biodrivmedel och biogas inkluderas i taxonomin men den verksamheten blir på sikt meningslös om det inte produceras några nya fordon som kan använda dessa förnybara drivmedel. Biodrivmedel får inte tillverkas av åkergrödor som kan ätas av djur eller människor Detta trots att etanol och rapsdiesel är godkända i EU:s förnybartdirektiv om man uppfyller direktivets hållbarhetskriterier. https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/taxonomi-med-stora-brister/

 

Infrastrukturpropositionen

Riksdagen väntas fatta beslut om infrastrukturpropositionen i juni då också regeringen kommer att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett planförslag. Trafikverkets planförslag redovisas till regeringen under hösten. Samtidigt kommer förslaget att gå på extern remiss, där synpunkter ställs till regeringen. Efter remiss-perioden är det regeringen som slutligen beslutar om planens innehåll. Enligt regeringen kan ett sådant beslut förväntas 2022. Inför arbetet med planrevideringen för Trafikverket dialog med externa aktörer. Dialogerna sker både nationellt och regionalt.https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-04/regeringen-presenterar-infrastrukturpropositionen/

 

Mora med i Svenska cykelstäder

Mora kommun har nyligen gått med i kommunnätverket Svenska Cykelstäder för att göra ett formellt ställningstagande om i vilken riktning kommunen vill gå samt för kunna sätt att byta erfarenheter och idéer med andra kommuner. https://svenskacykelstader.se/trotsar-breddad-genomfartsled-mora-kommun-ska-fa-fler-att-cykla/

Laddningsmöjligheter i småhusområden

Frågan om laddningsmöjligheter i småhusområden har utretts av Boverket, och regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid bostäder. Riksdagsledamoten från Gävle Lars Beckman (m) har ställt en fråga vad regeringen avser göra för att lösa dessa frågor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/fastighetsbildningens-betydelse-for_H8112628

 

Minskad försäljning av diesel-och bensinbilar i Europa

Enligt branschorganisationen Acea minskade försäljningen av dieselbilar med mer än 20 procent under första kvartalet. Dieselbilar svarade för 23,2 procent av den totala bilförsäljningen under perioden, jämfört med 30 procent under samma tid i fjol. Försäljningen av bensindrivna bilar sjönk med 16,9 procent under årets första kvartal, enligt Acea. https://www.dagensps.se/motor/kopa-bil/ras-for-bilar-som-gar-pa-diesel/

 

BiodrivMitts medlemsmöten i Gävleborg och Dalarna

Ett par av vårens medlemsmöten har genomförts. Här en sammanfattning av två av mötena. https://biodrivmitt.se/news/view/biodrivmitts-regionala-medlemsmoten-varen-2021-ar-igang

 

Elbil till Dalafjällen

Allt fler fjällturister kör elbil till sin destination. Det kan man utläsa av statistik som Dalakraft får från sina snabbladdare i länet. Om man jämför januari - februari 2020 och 2021 kan man se en ökning av antalet laddningar på 78 %.Ökningen är framför allt vid laddstationerna som finns längs vägarna mot fjällen och att det är stugbytar-dagarna lördag - söndag som ökningen är störst. https://www.mynewsdesk.com/se/dalakraft/pressreleases/dalarna-faar-tvaa-nya-supersnabbladdare-foer-att-moeta-explosionsartad-efterfraagan-3081990

 

Roger Blom fick Häcknerpriset

Roger Blom, vd för Ernsts Express och ledamot i BiodrivMitts styrelse har fått Häcknerpriset. Roger leder åkeriet Ernsts Express med 80 tunga lastbilar och med basen i Avesta. Ernsts Express uppnådde 70 procent reduktion av koldioxid redan 2015 med förnybara drivmedel som RME, HVO, ED95 och el.https://bioenergitidningen.se/karriar/roger-blom-och-magnus-ahlsten-ar-mottagare-av-jan-hackners-bioenergipris?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=77b700521c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_02_17_COPY_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e142dd956-77b700521c-77584073

 

Elektrifiering av tunga transporter

Serieproduktion av Volvos eldrivna lastbilsmodeller FH och FM inleds under andra halvan av nästa år. De ska kunna göra eldrivna transporter till ett tänkbart alternativ inte bara i stadsområden utan också för regionala transporter mellan städer. Enligt Volvo lastvagnar finns ett stort intresse för eldrivna lastbilar hos stora nationella och internationella transportköpare. År 2030 ska hälften av företagets försäljning bestå av eldrivna modeller. Vad gäller tunga fjärrtransporter är planen att den ska ske med vätgasbränsleceller.https://etn.se/index.php/67885?via=n

 

Laddinfrastruktur

Det pågår omfattande forskning för att kartlägga och överbrygga de specifika utmaningar som utbyggnaden av laddinfrastrukturen innebär. Forskningsstudier har påvisat att laddbara personbilar i huvudsak långsamladdas hemma (50 – 80 % av laddbehovet). Det har gjorts ett stort antal modelleringsstudier för hur laddinfrastruktur kan byggas ut (typ, antal, placering och tidpunkt). Forskningsresurser läggs nu på att utreda hur laddning ska lösas för boende i flerfamiljshus, i vilket utbyggnad av laddinfrastruktur kan vara mer komplext. Tunga och medeltunga kommersiella laddbara fordon ställer en annan kravbild på laddinfrastrukturen jämfört med laddbara personbilar.

 

Bedömning av miljöprestanda blir alltmer heltäckande

Vid bedömning av miljöprestanda för fordon används ofta begreppet well-to-wheel (WTW) life-cycle analysis (LCA). LCA begrepp har på senare tid ibland breddats för att även inkludera tillverkningen och återvinningen av fordonet, så kallat ”cradle-to-grave analysis”. Helelektrifierade personbilar (BEV) har uppskattats släppa ut mellan 25 – 100 % mer från tillverkning och återvinning jämfört med förbränningsmotorbilar. Om hela livscykeln inkluderas har flera studier estimerat att BEV generellt har mindre utsläpp av växthusgaser, beroende på kontext kan minskningen vara mellan 10 – 41 %. https://omev.se/2021/04/16/litteraturstudie-status-och-framtida-forvantningar-pa-laddbara-fordon-del-2-av-2/

 

Snabb utveckling för laddbara fordon.

18 ledande forskare inom elektrifieringsområdet har publicerat ”The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations”. Historiska prognoser av marknadsandelar för avancerade teknologier har ofta underskattat hastigheten i den tekniska utvecklingen och dess effekt på försäljningen. Vilket även är fallet för laddbara bilar. Bilmarknaden är visserligen notoriskt svårbedömd då prognoser ska ta hänsyn till miljarder människors inte alltid rationella beslutsprocesser. Framtiden är alltså svårbedömd, men trenden är tydlig; laddbara bilar kommer att ta allt större marknadsandelar. Tunga laddbara fordon blir alltmer konkurrenskraftiga genom fortsatt sjunkande batteripriser. https://omev.se/2021/04/14/litteraturstudie-status-och-framtida-forvantningar-pa-laddbara-fordon-del-1-av-2/

 

Godstransporter på Nya Ostkustbanan

I en ny godsstudie visas att Nya Ostkustbanan är nyckeln till både klimatmålet och till billigare och bättre godstransporter för norra Sverige. Rutterna Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal och Kramfors–Poznan är detaljstuderade. Nya Ostkustbanan, i kombination med sjöfart, är den bästa transportlösningen för företagen. Hamnar som Gävle och Norvik får också en central roll i framtidens godsflöden. Handeln mot Östeuropa ökar kraftigt och närmar sig Tyskland i volym. Med Nya Ostkustbanan och Östersjöhamnarna kan den svenska konkurrenskraften och målet om fossilfrihet förenas och ömsesidigt stärkas. När Nya Ostkustbanan är utbyggd sänks transportkostnaderna för basindustrin kraftigt.

http://nyaostkustbanan.se/2021/04/14/ny-rapport-nya-ostkustbanan-vagen-till-overflyttning-av-gods-till-jarnvag-och-sjofart/

 

Bönder nobbar biodiesel – för dyrt

Jordbruksmaskiner som drivs av diesel släpper ut 500 000 och 600 000 ton ton koldioxid i Sverige varje år, trots att det finns fossilfri diesel som leder till en bråkdel av utsläppen. Övergången till fossilfria HVO100 bromsas av det högre literpriset – och av statliga rabatter på fossil diesel. Vilka styrmedel som ska införas för att jordbruket ska bli fossiloberoende utreds just nu och ett slutbetänkande ska lämnas i juli av regeringens utredare Helena Jonsson.

https://www.atl.nu/teknik/bonder-nobbar-biodiesel-for-dyrt/?utm_source=Nyhetsbrev+fr%C3%A5n+ATL&utm_campaign=6441d441b4-RSS_EMAIL_ONCE_1500&utm_medium=email&utm_term=0_af6203576c-6441d441b4-115711834&mc_cid=6441d441b4&mc_eid=dbed0c462f

 

Utfasning av fossildrivna bilar

Runt 20 länder har de senaste åren presenterat konkreta planer för att fasa ut fossildrivna bilar mellan 2030 och 2050. Ett förbud mot att sälja rena bensin- och dieselbilar planeras att träda i kraft i Storbritannien 2030. Enligt den nuvarande lagstiftningen, som trädde i kraft 2020, ska biltillverkarna tillverka 15 procent låg- och nollutsläppsfordon till 2025, det vill säga fordon som släpper ut mindre än 50 gram per kilometer. Denna kvot ska öka till 35 procent 2030. https://www.di.se/hallbart-naringsliv/de-vill-forbjuda-bensinbilar-i-hela-eu-redan-2025/?utm_campaign=Di_21_04_14_nyhetsbrev_h%C3%83%C2%A5llbart_version2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

 

Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning. Förslag ska lämnas till regeringen senast den 15 december 2022. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/04/uppdrag-att-ta-fram-underlag-om-naringslivets-klimatomstallning-infor-den-kommande-klimatpolitiska-handlingsplanen/

Tillsätt en Biodrivmedelskommission

För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet skriver Gustav Melin, vd Svebio, Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige, Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet. Den svenska drivmedels-branschens verksamheter, både i och utanför Sverige, räknar med att öka produktionen av hållbara biodrivmedel till 10–12 miljoner m3 till 2030. De råvaror producenterna planerar att använda är framför allt restprodukter och avfall från restauranger, slakterier och skogen. Sveriges politiker behöver ta ett helhetsgrepp säger dessa företrädare:

  • Förändra bonus-malus. Bedöm fordonens klimatnytta utifrån vilket drivmedel de använder. Det är bilens verkliga utsläpp som ska bedömas, inte en enskild teknisk lösning.
  • Säkerställ långsiktighet och ekonomiska incitament för rena och höginblandade biodrivmedel.
  • Verka för att EU arbetar för alla hållbara lösningar inom transportsektorn: el, vätgas, biodrivmedel, biogas, bränsleceller.
  • Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen. Skriver https://sn.se/nyheter/artikel/biodrivmedel--ett-avgorande-satt-att-na-klimatmalen/l60x0ewl

 

Drivkraft Sveriges position om biodrivmedel

Investeringar om miljardbelopp med långa ledtider kan inte genomföras i ett osäkert politiskt klimat för biodrivmedel, där man inte vet om råvaror kommer att finnas tillgängliga för den anläggning man planerar att bygga eller om de fordon som man beräknar ska använda produkten kommer att finnas kvar om tio år.

Bonus Malus behöver förändras, bli mer klimat- än teknikstyrande och inte diskriminera biodrivmedel från att vara en del av lösningen, utan snarare ge bonus till de bilar som kan köras på biodrivmedel.

För att få en ökad produktion av biodrivmedel behöver branschen tydlighet både vad gäller råvaror samt snabbare tillståndsbeslut. Här behöver svenska politiker stå upp för att möjliggöra en bred råvarubas för produktion av hållbara biodrivmedel samt framföra detta till EU.

https://drivkraftsverige.se/pressrum/positioner-for-klimatneutral-konkurenskraft/positioner-i-sverige/petroleum-och-biodrivmedelsbranschens-position-om-biodrivmedel-och-vikten-av-en-biodrivmedelskommission-for-att-na-de-svenska-klimatmalen/

 

Kina behåller ledningen som världens ledande e-mobilitetsnation

Enligt Roland Berger är Kina f n den ledande nationen inom e-mobilitet. Kina är rankat som nummer två i teknologi, först i industri och trea i marknad. Andraplatsen tar Tyskland, följt av Frankrike. Fjärde till sjunde plats går i nedåtgående följd till USA, Sydkorea, Italien och Japan. Enligt Roland Bergers prognos kommer Kina mellan åren 2018 – 2023 att ha producerat 13 miljoner laddbara fordon. Tvåan Tyskland spås landa på ca 4,4 miljoner laddbara fordon. En liknande trend kan utrönas i expansion av batteriproduktion. https://omev.se/2021/04/06/vilka-ar-de-ledande-e-mobilitetsnationerna/

 

Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys identifierat hur pandemin påverkat trender som är av särskild betydelse för transportsektorn.https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/coronapandemins-paverkan-pa-trender-i-transportsektorn-12080/

 

Ny rapport: Batteripriserna kan sjunka snabbare än väntat

Batteripriserna för litiumjonbatterier som används i elbilar kan sjunka snabbare än väntat, menar forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det råder allmän konsensus om att litiumjonbatterier kommer att sjunka i pris framöver, vilket kommer att ge billigare elbilar.https://www.dagensps.se/motor/ny-rapport-batteripriserna-kan-sjunka-snabbare-an-vantat/?utm_campaign=technews&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=z0UOHblmOc

 

Batteribehovet kommer att 30-dubblas

Batteribehovet för elbilar kommer att vara 30 gånger större i världen till 2040, förutspår investmentbanken Goldman Sachs. Analytiker på Goldman Sachs tror nu att 47 procent av alla bilar som säljs 2040 kommer att vara elbilar. Det skriver man i en ny rapport. För USA och Europa förutspår bankens analytiker nu högre försäljningssiffror för elbilar än de tidigare förutspått under 2020-talet. Banken mer än dubblar sina förväntningar för Europa till 11,2 miljoner sålda elbilar till 2030. Prognosen för USA höjs med 33 procent till 6,4 miljoner bilar till 2030. Skulle analytikernas siffror överträffas skulle det uppstå en brist på batterier redan 2025, skriver de i rapporten. https://www.dagensps.se/motor/elbilar/analys-batteribehovet-kommer-att-30-dubblas/?utm_campaign=technews&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=xf3zJvHB8O

 

Elektrifieringspakten: så elektrifieras transporterna i Stockholm till 2030

Några målsättningar för Stockholm är: 4 000 laddpunkter för allmänheten 2022, hälften av alla parkeringsplatser i garage inom tre år ska ha laddstolpar, alla parkeringsplatser på gatan ska ha laddmöjligheter till år 2030. https://stadsutvecklingsdagarna.se/25-mars-2021-elektrifieringspakten-sa-elektrifierar-vi-stockholm-till-2030/

 

Energimyndigheten tar över registrering av laddstationer

Nobil är en nordisk databas över laddstationer som används i många karttjänster som elbilister använder idag. Övertagandet av den svenska delen av databasen innebär att Energimyndigheten tar ett större ansvar för att uppdaterad och korrekt data finns tillgänglig gratis för den som vill utveckla en karttjänst eller en reseplanerare. Dessutom kommer den som vill registrera en ny laddstation i databasen kunna göra det via Energimyndighetens webbplats.”

Ladestasjoner i Sverige 22.04.2021

  • Ladestasjoner totalt:2430
  • Ladepunkt totalt:12362
  • Ladepunkt offentlige:12207

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/energimyndigheten-tar-over-registrering-av-laddstationer-i-sverige/

 

Laddhybrider tankade med biodrivmedel- lika bra eller bättre klimatprestanda jämfört med elbilar

En ny studie visar att laddhybrider tankade med biodrivmedel under vissa för-utsättningar har lika bra eller bättre klimatprestanda jämfört med elbilar. Studien har utförts av Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorteknik vid Lunds Universitet och Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Universitet.

Studien innehåller jämförelser av livscykelanalyser och växhusgaspåverkan av personbilar med olika grad av elektrifiering. Forskarna har gjort en känslighetsanalys med avseende på elmix och innehåll av förnybart biodrivmedel.

Några slutsatser är att:

• Användning av förnybart biodrivmedel kan ge lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med en elbil som laddas med el med lågt koldioxidavtryck.

• Både elektrifiering och förnybara drivmedel behövs för att nå klimatmålen för personbilar.

• Politiska styrmedel favoriserar elektrifiering framför förnybara drivmedel och behöver ändras.

https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/laddhybriders-klimatprestanda-lika-bra-eller-battre-an-elbilar?utm_source=Bioenergitidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=151895a9f8-

 

Utfasningsutredningen

I höstas tillsatte regeringen utredningen om framtiden för förbränningsmotorbilar och drivmedel]. Den går under namnet Utfasningsutredningen och kommer att redovisa sina förslag 1 juni 2021.Utredningen ska ta fram ett förslag till årtal när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige. Den ska analysera möjligheten att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Bilar som går på biodrivmedel och laddhybrider ska inte ingå i förbudet. Utredningen ska också beskriva Sveriges möjligheter att driva på motsvarande regleringar inom EU.En sammanställning av ICCT från november 2020 visar att bl.a att Norge har som mål att endast tillåta försäljning av nollutsläppsbilar och lätta lastbilar till 2025. Försäljning av bussar till tätortstrafik ska endast vara el eller biogas. Till 2030 är målet att 75 procent av långfärdsbussar och hälften av lastbilarna är nollutsläppsfordon. Till 2030 ska försäljningen av bilar med förbränningsmotor vara utfasad i Danmark, Island, Irland och Slovenien.

Nio EU-nationer vill ha gemensamt förbud

Nio medlemsländer har nyligen föreslagit EU-kommissionen att ta fram EU-gemensamma regler för ett förbud. Nederländerna, Österrike, Belgien, Danmark, Grekland, Malta, Irland, Litauen och Luxemburg vill att det sätts upp ett utfasningsdatum för försäljning av bilar och lätta lastbilar med förbränningsmotor, i kombination med fortsatt skärpta krav på koldioxidutsläpp från nya bilar. Argumentet är att det behövs för att klara EU:s mål om klimatneutralitet 2050.

Inte alla medlemsländer är förtjusta i den idén. Företrädare för tyska parlamentet anser exempelvis att ett sådant förbud skulle skada europeisk bilindustri.

Nya avgaskrav kan också påskynda utfasning

EU-kommissionens förslag till skärpta utsläppsnivåer för avgasutsläpp, Euro 7, är ute på remiss. Flera företrädare för Europas bilindustri anser i sina remissvar att de föreslagna kravnivåerna till 2030 i praktiken skulle innebära en utfasning av förbränningsbilar. Kostnaderna för att utveckla nya motorer sägs bli så hög att det inte kommer löna sig, och i praktiken upphör tillverkningen. Branschföreträdarna vill därför att EU mildrar de föreslagna kravnivåerna. De nya avgaskraven ska beslutas i slutet av 2021.

Noll-initiativ i städer

En ICCT-rapport från maj 2020 har listat 25 europeiska städer med någon form av ambition att begränsa användningen av bilar med förbränningsmotor. London, Paris och Oslo tas upp som exempel där städerna har en uttalad plan om att införa nollutsläppszoner inom några år. I den norska staden Bergen planeras en nollzon för alla fordonstyper redan till 2025. Endast el, vätgas och fossilfria fordon ska tillåtas. Kompletterande mobilitetsåtgärder planeras med pendelparkeringar, bilhyra och poolbilar, ekonomiska stöd och omlastningspunkter för gods.

Kommande aktiviteter

27 april 8.30-9.30 Medlemsmöte BiodrivMitt, Norra Dalarna https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=medlemsmote-biodrivmitt-norra-dalarna

28 april kl. 9.00-10.00 Hur tar Dalarna plats i Sveriges vätgassatsning?

RISE och Dalarna Science Park bjuder in till en programserie för att dela kunskap mellan forskare och företag . Henrik Nilsson hållbarhetsstrateg från Region Dalarna som kommer att berätta om vätgasrådet Mid Sweden Hydrogen Valley. https://www.dalarnasciencepark.se/events/kalender/hur-tar-dalarna-plats-i-sveriges-vatgassatsning/

 

6 maj ELVÄGAR OCH FRAMTIDENS TRANSPORTER

“Evolution Road med samarbetspartners bjuder in till digital konferens 6 maj. Öppet för alla som vill veta mer om elvägar och framtidens hållbara transportsystem – välkommen att ta del i samtalet! Anmäl dig (kostnadsfritt)” https://elvagen-till-framtidens-transporter.confetti.events/

 

12 maj 9-12 Ratt-X- digital slutkonferens

https://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2021-04-09-Digital-slutkonferens-Ratt-X.html

 

22 september Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålen

För tredje året bjuder Trafikverket in till transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045 och i år har vi elektrifiering av resor och transporter som tema. Nu söker Trafikverket goda exempel inom elektrifiering till scenen samt exempel till vår resultatrapport inom; transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon och farkoster inklusive elektrifiering, samt förnybara och hållbara drivmedel. Bidra med de bästa lösningarna senast 15 maj! https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Evenemang/gront-ljus-2030--resultatkonferens-for-klimatmalen/

 

6-7 oktober eComExpo- ny nordisk mässa för elektrifierade nyttofordon!

“Med lika delar expo, provkörningar och konferenser är eComExpo den givna mötesplatsen för alla som arbetar för utveckling, introduktion och etablering av fossilfria nyttofordon.” Den 6–7 oktober 2021 är det premiär för eComExpo i Arlandastads nybyggda mässhallar. https://ecomexpo.se/

 

27 oktober Färdplanerna i fokus

https://fossilfrittsverige.se/2021/04/07/ny-konferens-med-fardplanerna-i-fokus/

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga