Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Vårbudgeten 2015

Ökning av stöd för metanreducering - Klimatinvesteringsstöd till kommuner och regioner - Vägslitageskatt ökar möjligheten till styrning till miljövänligare fordon på svenska vägar - Bonus malus-system för lätta fordon - Skattebefrielse på biogas som drivmedel

Den  15 jan 2015 presenterade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition med inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016. Samtidigt presenterades även vårändrings-budgeten för 2015.

http://www.regeringen.se/sb/d/2548

Sammanfattningsvis innehåller vårbudgeten eller vårändringsbudgeten inga nyheter för energigas-branschen skriver Energigas Sverige i sin samman-fattning till sina medlemmar. Se bifogat PM.