Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Rapporter & utredningar

Här nedan hittar du viktiga rapporter och utredningar
om Biodrivmedel.
  

Gävleborg/Dalarna

Rapport projekt SELF-i, Enkät Laddbara Fordon

Förstudierapport RATT-X HiG maj 2017

Exjobb Biodrivmedel av Elin Nordin och Emma, Thiede. Jämförelser mellan olika biodrivmedel för den kollektiva busstrafiken i Gävleborgs län 2016.

Fordon, Drivmedel och Trafik Dalarna och Gävleborg 2009-2013

Biogasmagasin utgiven av BiogasMitt 2012

Utredning och analys av biogasutvecklingen i Gävleborg och Dalarna /2012

Perspektiv på biogas, en antologi /2012

Gårdsberäkningar av biogasproduktion /2012

Slutrapport Biogas Siljan rev. /2010

Rapport-förstudie biodrivmedel i Dalarna /2010

Intresse för fordonsgas i Gävleborgs län /2010

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län /2010

Biogas i Gästrikeregionen 2009/analys

Förstudie biogas Gävle 2007/studie

Biogas i södra Dalarna 2008/förstudie

Gaspipeline i Gävleborg och Dalarna 2009/studie

Förstudie Fordonsgas vid Duvbacken i Gävle 2007/studie

Biogasanläggning i Trönö 2004 /rapport

Ska vi producera biodrivmedel i Gävleborg

Kompostering av organiskt avfall från Gästrikeregionen 2006/exarbete

 

Övriga landet

Vägtrafikens utsläpp 2016 (Trafikverket)

Samordningsuppdrag Fossilfri Transportsektor

Svenskt Gastekniskt Centers Rapport 2013:280
Basdata om biogas /2012
Basic data on biogas /2012

Rapport U2010:06 Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg.... /2010

Miljöbedömning av olika behandlingsmetoder för organiskt hushållsavfall, slakteriavfall och flytgödsel /2011

Rapport U2009:07 Torrkonservering av matavfall från hushåll /2009

Biogas as a resource-efficient vehicle fuel Börjesson-Mattiasson /2008

Marknadsanalys av substrat för biogasproduktion /2010

Förbehandlingsteknikers betydelse för ökat biogasutbyte /2012

Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall till biogasproduktion /2010

Förstudie Torrötningsutveckling /2009

Säffle Biogas, förstudie /2009

Användning av biogödsel 2005 /rapport

Basdata om biogas 2006 /broschyr

Biogas på gården 2009 /broschyr

Biogas som drivmedel för bussar i kollektivtrafiken 2005/rapport

Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter 2008/rapport

Biogas ett affärsutvecklingsprojekt 2007/rapport

Biogasproduktion för miljö och ekonomi

Biogasutredning i Norrköping 2008 - fördjupad utredning

Den svenska gaspotentialen från inhemska råvaror 2008/rapport

Energianalys av biogassystem 2003 /rapport

Energigrödor till biogasproduktion -effekter 2007/broschyr

Fordonsgas-fordonsgasfakta 2009 /broschyr

Förbränning eller biologisk behandling 2005/studie

Förstudie förnybar energi i Östergötland 2007/studie

Förstudie utökad produktion i Norrköping 2006/broschyr

Gårdsbaserad biogasproduktion JTI 2008 /rapport

Gårdsbaserad gasproduktion JTI 2008/rapport

Gårdsprod biometan 2007

Gödsel i Kretslopp 2001

Hinder för ökad biogasanvändning i Skåne 2009/rapport

Lantbruksbaserad biogasproduktion 2005/exarbete

Miljöanalys av biogassystem2003/rapport

Utvärdering av miljöpåverkan vid storskaliga system 2005/rapport

Nya renings- och uppgraderingstekniker för biogas 2006/rapport

Production of liquid biogas 2008/exarbete

Produktion av biogas på gården 2007/publikation

Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall 2006

Rötningsanläggning för avfall på Gotland 2003/förstudie

Rötrest från biogasanläggningar JTI 2006/rapport

Kryoteknik - två seminareier 2009/rapport

Smittspridning via kompost o biogödsel 2005/rapport

Substrathandbok för biogasproduktion 2009/handbok

Sv biogasanläggningar 20037/rapport

Sv kommuners hantering av bioavfall 2005/exarbete

Teknisk utvärdering gasuppgraderingsanl 2005/rapport

Teknisk utvärdering av rötningsanläggningar 2005/rapport

Torrötning JTI 2007/rapport

Utv av källsortering och insamling 2005/rapport

Utv av gårdsbaserad biogasanläggning på Hagavik 2005/rapport