Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Om BiodrivMitt

Föreningen BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag  i Gävleborg och Dalarna med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilloberoende fordonssektor genom ökad användning av biodrivmedel.

BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva lösningar i transportsektorn med branschens olika intressenter och beslutsfattare.

BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användnng av hållbara drivmedel.

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonssektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

BiodrivMitts medlemmar representerar företag och organisationer som vill skapa förändring inom transportsektorn.

Styrelsen i BiodrivMitt, sedan föreningsstämman 23/2 2017:

Ordinarie ledamot

Suppleant

Mandat-
tid

Organisation

Claes Rosengren, ordf
  

vakant

2 år

privat/egen firma Mackmyra Energi

Daniel Asplund

Lars Runevad

1 år

Falu Energi & Vatten

Lennart Sjögren, vice ordf

vakant

2 år

Colabitoil Sweden

Kalle Hillman

Daniel Jonsson

1 år

Högskolan i Gävle

Christer Sjöblom

Mats Öhman

1 år

Bilmetro 

Patrick Magnusson

vakant

1 år

Sveriges Åkeriföretag Mitt & Gävleborg

vakant

Christian Olhans

2 år

Borlänge Energi

David Levrén

Håkan Johansson

2 år

LRF

Jonas Hellström 

Carolina Quinstedt

 1 år 

Gästrike Ekogas

 

 

 

 

 


Protokoll 2015

protokoll 1
protokoll 2
protokoll 3
protokoll 4
protokoll 5

protokoll föreningsstämma 2015
konst möte 2015

årsberättelse 2015

Protokoll 2016

protokoll 1
protokoll 2

protokoll föreningsstämma 2016

Stadgar BiodrivMitt