Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Bli medlem i föreningen BiodrivMitt!

BiodrivMitts styrelse och referensgrupp består av representanter/ intressenter från myndigheter, offentlig sektor, näringsliv, högskolor, organisationer och föreningar.
 
Inom BiodrivMitts nätverk bildas arbetsgrupper med intresse för hållbara drivmedel. Deltagandet i dessa grupper är öppet för alla medlemmar. 
Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman. Nya styrelsen utser referensgrupp.
 

Medlemskap

Se broschyr HÄR!

Som medlem betalar du en årsmedlemsavgift och en årsserviceavgift till föreningen BiodrivMitt.
 
Medlemsavgiften är 2000 kr för företag/organisationer. Vill du bli medlem som privatperson betalar du endast 500 kr (ingen serviceavgift).
 
Serviceavgiften är momsbelagd och avdragsgill och storleken på serviceavgiften bedöms utifrån den specifika medlemmens intresse och möjlighet.
 

Som medlem i BiodrivMitt ger vi dig …

  • Möjlighet att delta i referensgrupp och arbetsgrupper inom nätverket.
  • Tillgång till BiodrivMitts kunskapsplattform med experter och affärspartners.
  • Möjlighet att ingå i partnerprojekt.
  • Omvärldsbevakning – politiska beslut.
  • Exponering på BiodrivMitts hemsida.
  • Medlemsrabatt på aktiviteter arrangerade av BiodrivMitt.
 

Du kan välja medlemskap enligt nedan:

  • Platinamedlem = 50 000 kr inkl medlemsavgift 2000 kr
  • Guldmedlem    = 25 000 kr inkl medlemsavgift 2000 kr
  • Silvermedlem   = 10 000 kr inkl medlemsavgift 2000 kr
  • Bronsmedlem   =   5 000 kr inkl medlemsavgift 2000 kr
 

Klimatfond

BiodrivMitt har tagit beslutet att avsätta 5% av medlemsintäkterna till en klimatfond. En gång om året delas dessa pengar ut till företag/organisation/ privatperson i Gävleborg/Dalarna som gjort något speciellt i regionen, inom ramen för visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030.
 
 
 
Anmäl ditt intresse för medlemskap till någon av nedanstående kontaktpersoner:
 
Ledamot, Ulla-Karin Enbom, tel: 070-6650955,
 
Ordförande, Claes Rosengren, tel: 070-4140545,